Genomförande av Bostadsplaneringskommitténs förslag

Interpellation 2015/16:283 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Vi uppmuntrar regeringen att fullfölja Bostadsplaneringskommitténs förslag enligt tidplan. Det är ett viktigt steg i riktning mot en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela Sverige, som gör oss starkare rustade för att möta den globala konkurrensen! Så skrev ledande politiska företrädare för 16 regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr – i en debattartikel i Svenska Dagbladet, den 21 oktober 2015.

Regionföreträdarna konstaterar att förslagen dels skulle underlätta byggandet av fler bostäder där vi ser tillväxt och inflyttning i dag, dels skulle leda till en bättre fysisk planering som binder samman befintliga bostadsområden, kommuner och regioner och därmed bidra till tillväxt och utveckling i hela landet.

Att sådana åtgärder brådskar behöver knappast någon påminnas om i dagens läge. Sveriges befolkning väntas växa med 1 miljon personer till år 2025. Det var alliansregeringen som tillsatte Bostadsplaneringskommittén år 2013. Utredningen hade uppdraget att föreslå regelförändringar för att bättre tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Den parlamentariskt sammansatta utredningen presenterade sina förslag i enighet. Förslagen har remissbehandlats under hösten och remissinstanserna är överlag mycket positiva till reformerna. Bostadsplaneringskommitténs föreslagna tidsplan är ett ikraftträdande den 1 januari 2019. I remissvaren framhåller flera remissinstanser att det är viktigt att denna tidsplan hålls.

Men enligt ännu så länge obekräftade signaler från Regeringskansliet kan arbetet med införandet av Bostadsplaneringskommitténs reformer komma att läggas på is, i väntan på ytterligare en utredning. Det handlar i så fall om den så kallade Indelningskommittén, som den rödgröna regeringen har tillsatt. Utredningen ska presentera förslag på en ny indelning av län och landsting hösten 2017.

Om den fortsatta beredningen av Bostadsplaneringskommitténs förslag läggs på is ända till hösten 2017 så innebär det att reformerna försenas kraftigt. Det vore olyckligt.

Bostadsplaneringskommittén föreslog åtgärder i blocköverskridande enighet. Indelningskommittén saknar motsvarande parlamentariska bredd. Den är tillsatt av regeringen med direktiv som bygger på den tidigare Ansvarskommitténs förslag – en utredning vars förslag alliansregeringen till stora delar valde att inte genomföra. Det är ett gott skäl att inte låta den nya utredningen fördröja arbetet med att ta vidare de redan utredda och remissbehandlade förslagen.

Ett annat gott skäl att genomföra Bostadsplaneringskommitténs förslag är att de är relevanta oberoende av Indelningskommitténs slutsatser. Ett bättre samarbete mellan kommuner, regioner och staten kring planering av bostäder och infrastruktur är viktigt, detta faktum är inte beroende av var regionernas gränser går.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Tänker statsrådet verka för att Bostadsplaneringskommitténs förslag, som presenterats i blocköverskridande enighet och förordats av remissinstanser och ledande regionpolitiker runt om i landet, genomförs enligt föreslagen tidsplan? Eller är statsrådet berett att fördröja genomförandet i avvaktan på Indelningskommitténs slutsatser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-16 Överlämnad: 2015-12-17 Anmäld: 2015-12-18 Svarsdatum: 2016-01-19 Sista svarsdatum: 2016-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)