Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem

Interpellation 2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en förstudie kring att göra Gotland till pilotprojekt för ett självförsörjande och förnybart energisystem. Bakgrunden är bland annat den energiöverenskommelse som gjordes 2016 mellan regeringen och Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Men detta kopplar också an till Sveriges åtagande på klimatområdet samt Svenska kraftnäts beslut att inte lägga en tredje elkabel till Gotland.

Förstudien nämner förslag som storskalig energilagring, övergång till elfordon i hela fordonsflottan samt en rad initiativ och samarbeten. Tyvärr är flera av förslagen beroende av en enorm teknikutveckling på kort tid, som dessutom ska hinna kommersialiseras och implementeras på bara några år. Samtidigt vet vi att Gotland står och stampar när det gäller att bygga ut förnybar energiförsörjning – eftersom begränsningen i anslutning till fastlandet sätter stopp rent tekniskt. Gotlands elförsörjning kan inte koppla in nya elproducenter utan att äventyra driftsäkerheten, vilket i praktiken blir ett stopp för ny vind- och solkraft.

Med andra ord har regeringen satt upp ett ambitiöst mål och målat upp en bild kring hur man vill att läget ska se ut 2040, men man har inte lyckats presentera en strategi för hur Gotland ska klara sig till 2030. Här ska sägas att det är välkommet om Gotland får mer förnybar energi i nätet. Alla ska dra sitt strå till stacken när det gäller omställningen till ett Sverige utan utsläpp 2045. Men att Gotland ska kunna bli helt självförsörjande på förnybar energi – samtidigt som det är stopp för utbyggnaden av förnybar energi – ter sig smått omöjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att gå vidare med förslaget om att göra Gotland självförsörjande på förnybar energi när det samtidigt är stopp för att koppla in nya elproducenter på nätet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-04-12 Överlämnad: 2018-04-13 Anmäld: 2018-04-16 Sista svarsdatum: 2018-04-27 Svarsdatum: 2018-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)