Jämställdhetspolitiken

Interpellation 2016/17:395 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringens planer på att bilda en jämställdhetsmyndighet riskerar att slå sönder redan i dag väl fungerande verksamheter. En ny myndighet måste fyllas med uppdrag och innehåll. Då är risken stor att den kompetens som i dag finns i exempelvis Uppsala och Östergötland inte följer med till Göteborg, där den nya myndigheten ska ligga.

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län har redan i dag den nationella kompentensen och samordningsuppdraget när det gäller mäns våld mot kvinnor. Nu går dessa organisationer en osäker framtid till mötes, i och med regeringens planer.

Statskontoret har nyligen skrivit en rapport om det nationella uppdraget om mäns våld mot kvinnor, en analys av regeringens styrning. Statskontoret anser att verksamheterna trots vissa brister har fungerat relativt väl, och slutsatsen i rapporten är att man ska behålla nuvarande organisation och ansvarsfördelning.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala och Länsstyrelsen i Östergötlands län ska få fortsätta sina viktiga verksamheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-03-22 Överlämnad: 2017-03-23 Anmäld: 2017-03-24 Svarsdatum: 2017-04-04 Sista svarsdatum: 2017-04-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)