Kärnvapen

Interpellation 2012/13:423 av Ahlin, Urban (S)

av Ahlin, Urban (S)

den 17 maj

Interpellation

2012/13:423 Kärnvapen

av Urban Ahlin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

När över 70 länder nyligen ställde sig bakom ett krav på internationella nedrustningsinitiativ baserade på de ofattbara och oacceptabla konsekvenserna för mänskligheten som kärnvapen kan orsaka saknades Sverige på listan. Tyvärr är det inte förvånande eftersom Sverige även vid två tidigare tillfällen ställt sig vid sidan av liknande krav.

Den svenska regeringen är inte intresserad av att medverka när sådana här initiativ tas, trots att frågan har fått växande betydelse på den internationella nedrustningsagendan. Många kärnvapenfria nationer kräver konkreta nedrustningsåtgärder med hänvisning till just denna aspekt av kärnvapen. Denna fråga har bidragit till att ge ny kraft i arbetet för kärnvapennedrustning. Socialdemokraterna beklagar att Sverige ställer sig vid sidan av i stället för att bidra.

När socialdemokrater i riksdagen har frågat Carl Bildt om detta får vi mångordiga svar, och han nämner ett flertal faktorer som är viktiga att beakta i nedrustningsarbetet samt bakomliggande orsaker som måste lösas. Självklart äger allt detta sin riktighet. Men vi menar att utrikesministern inte gett något fullgott svar på varför Sverige inte kan stå bakom uttalanden som efterfrågar starkare nedrustningsinitiativ ur ett humanitärt perspektiv på kärnvapen.

Redan 2008 pekade vi socialdemokrater på behovet av att aktivera arbetet i Ny Agenda-koalitionen, NAC, eftersom det samarbetet stannat av. Sverige var med och startade NAC 1998 och koalitionens arbete har haft goda resultat, inte minst när koalitionen var pådrivande för att få till de framsteg som gjordes vid översynskonferensen av icke-spridningsfördraget NPT år 2000 då man medverkade till en 13-punkters handlingsplan. Men regeringen har inte visat något intresse för detta. I stället ser vi i dag resultatet av ointresset. Sverige har nu lämnat NAC.

Socialdemokraterna vill även att Sverige på ett konstruktivt och realistiskt sätt driver frågan om förbud mot all användning av kärnvapen. Sverige bör i samråd med likasinnade stater i FN föreslå att sonderingar och konsultationer inleds för att undersöka förutsättningarna för en internationell konvention om ett fullständigt förbud mot kärnvapen.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag utrikesministern om han och regeringen ämnar medverka till kommande internationella initiativ kring frågan om de oacceptabla konsekvenserna för mänskligheten som kan orsakas av kärnvapen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-17 Anmäld: 2013-05-17 Svar fördröjt anmält: 2013-05-30 Sista svarsdatum: 2013-05-31 Besvarad: 2013-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.