Klimatomställningen och elanvändningen

Interpellation 2020/21:218 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Två tredjedelar av Sveriges utsläpp kommer från industrier och transporter. Om Sverige ska klara klimatmålet och ställa om till ett grönare samhälle måste utsläppen från dessa sektorer minska drastiskt, vilket kräver mer el.

Ledande experter konstaterar att Sverige behöver öka sin elanvändning med upp emot 60 procent på 25 år för att möjliggöra en omställning av samhället. Den bedömningen gjordes innan ledande svensk industri, exempelvis gruvkoncernen LKAB, annonserade sin nya klimatsatsning. LKAB bedömer att de behöver el motsvarande en tredjedel av Sveriges nuvarande elanvändning för att minska sitt klimatavtryck.

Om omställningen ska spela roll måste elproduktionen öka, och elen måste vara ren. Därför är el från kärnkraft, vattenkraft och vindkraft avgörande för våra möjligheter att klara klimatmålet.

I dag är Sveriges mål 100 procent förnybar el år 2040. Det målet måste ändras till att innefatta all fossilfri el, inklusive kärnkraften. Kärnkraften måste värnas och byggas ut. Vi måste se till att Sverige behåller så mycket vattenkraft som det bara går. Dessutom måste ny teknik inom fossilfri elproduktion välkomnas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Delar statsrådet bedömningen att Sverige måste öka elanvändningen för att klara klimatomställningen?
  2. På vilket sätt avser statsrådet att verka för att Sveriges energipolitik anpassas och utformas utifrån det framtida elbehovet?
  3. Hur avser statsrådet att verka för ett kostnadseffektivt elsystem som värnar om all typ av fossilfri elproduktion?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-03 Överlämnad: 2020-12-04 Anmäld: 2020-12-07 Sista svarsdatum: 2020-12-18 Svarsdatum: 2021-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)