Kommunala wifi-nät

Interpellation 2015/16:456 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Sedan statsrådet och jag senast debatterade frågan om kommunala gratis wifi i kammaren har Konkurrensverket kommit med ett avgörande som innebär att detta kommer att tillåtas även fortsättningsvis. Detta eftersom det inte anses störa konkurrensen i en sådan omfattning att det stör marknadens funktionssätt. Det lämnar visserligen öppet för att Konkurrensverket kommer till en annan slutsats om frågan skulle prövas igen och det skulle handla om en större utbyggnad än de som nu prövats. Frågan som jag som politiker ändå ställer mig är huruvida det verkligen kan anses ingå i det kommunala uppdraget att bygga ut ett trådlöst nät för elektronisk kommunikation då detta finns att tillgå i samtliga Sveriges städer så som läget ser ut i dag. Kommunen har självklart möjligheten att upprätta ett stadsnät för att ge bättre möjligheter till uppkoppling för kommuninvånarna, och det är i nuläget särskilt viktigt att detta kommer dem till del som i dag inte har fungerande bredbandsuppkoppling i enlighet med bredbandsmålets syften. Att då i stället lägga kommunala medel på ett wifi-nät i stadskärnan känns inte rimligt, framför allt inte när 5G-nätet inom några år kommer att etableras och därefter byggas ut. Vi riskerar att få en situation där kommuner satsar pengar på att subventionera innerstadsbornas surf samtidigt som man på landsbygden har dålig uppkoppling, såväl trådbunden som mobil.

Mot bakgrund av bland annat detta vill jag fråga statsrådet Kaplan:

 

Är det enligt statsrådet en korrekt prioritering att bygga wifi-nät i städer när bredbandsmålet ännu inte är uppfyllt och många på landsbygden inte har fullgott bredband?

Kommer statsrådet att inom ramen för sin tjänsteutövning på något sätt ge styrsignaler för huruvida kommunala gratis wifi är önskvärda eller inte?

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit sedan vår senaste interpellationsdebatt på temat, där han lovade att ta med sig frågan om att inom ramen för bredbandsstrategin lämna styrsignaler kring vilka teknikval för att uppnå bredbandsmålet som är önskvärda?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-02 Överlämnad: 2016-03-03 Anmäld: 2016-03-04 Svarsdatum: 2016-03-15 Sista svarsdatum: 2016-03-17
Debatt (3 anföranden)