kriminalvården

Interpellation 1999/2000:320 av Magnusson, Cecilia (m)

av Magnusson, Cecilia (m)

den 30 mars

Interpellation 1999/2000:320

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården

Under de senaste åren har klienterna såväl på våra anstalter som i frivården blivit alltmer svårhanterliga. Fler långtidsdömda, grövre brott och ökat antal psykiskt störda ställer nya krav på kriminalvården. Samtidigt har narkotikasituationen förvärrats och andelen narkotikamissbrukare ökat såväl bland de fängelsedömda som bland frivårdsklienterna.

Förekomsten av allvarligt våld och hot har ökat, både mellan intagna och gentemot de anställda, vilket till stor del hänger samman med att alltfler av de intagna i kriminalvården tillhör någon extremorganisation. Allt oftare rapporteras i medierna om kriminalvårdspersonal som skadas av fångar och om kraftigt våld mellan fångar.

Framtiden ser inte ljusare ut. Enligt kriminalvårdens budgetunderlag för år 2000 kommer antalet fångar att öka med ca 200 de närmaste åren. Om inga åtgärder vidtas kommer den redan höga beläggningsnivån på fängelserna öka. Det innebär att en redan mycket svårhanterlig arbetssituation för personalen kommer att förvärras ytterligare.

SEKO:s medlemsundersökning Hot och våld i kriminalvården, som presenterades den 1 februari 2000 understryker att situationen inom svensk kriminalvård är allvarlig. Hälften av de som svarat på enkäten uppger att de under den senaste tolvmånadersperioden blivit utsatta för hot eller våld från klienter så att han eller hon blivit illa berörd. 69 % uppger att våldet, eller hotet om våld, ökat på deras arbetsplats under den senaste tiden.

Vad avser justitieministern vidtaga för åtgärder med anledning av den alltmer svårhanterliga situationen för personalen inom kriminalvården?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-30 Anmäld: 2000-04-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.