Månadsuppgifter

Interpellation 2013/14:480 av Anders Karlsson (S)

av Anders Karlsson (S)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

För att motverka svartjobb, skattefusk och illojal konkurrens efterfrågar många företagare ett enkelt system för månadsuppgifter. Inte minst gäller detta för byggbranschen.

Ministern och Näringsdepartementet lyckades få finansministern och Finansdepartementet att avstå från att lägga fram en proposition i ärendet, fast en sådan var förannonserad.

En problematik som fanns i Månadsuppgiftsutredningens förslag var kanske att det knöts ihop med uppgiftslämning till en rad andra myndigheter än Skatteverket och att uppgiftslämningen skulle bli en universallösning på alla möjliga frågor: beräkning av SGI, understödja löneutmätning, ge underlag i samband med sökande av socialt bistånd, asylsökandes bistånd, a-kasse- och arbetsförmedlingskontroll samt åklagares och domstolars beslut om dagsböter.

Ambitionen att ta ett helhetsbegrepp blev Månadsuppgiftsutredningens fall. Det blev lätt att hitta invändningar mot olika detaljer och beskylla den för att öka företagens regelbörda. Månadsuppgiftsutredningen förstod aldrig att det fanns starka politiska nätverk som ville fälla den, utan serverade motståndarna den möjligheten på silverfat.

Förlorarna är de hederliga företagarna och anställda som jobbar i företag där de inte vet om arbetsgivaren verkligen betalar skatter och arbetsgivaravgifter. När det är riktigt illa kan anställda bli de som sedan får betala in skatten.

Jag menar att ett enkelt system för månadsuppgifter till Skatteverket relativt snabbt borde kunna beslutas. De flesta företag har redan dessa uppgifter i sitt bokföringssystem och lämnar dessa på årsbasis. Precis som i fråga om certifierade kassaregister skulle man också kunna tänka sig en lagstiftning med vissa undantag under en övergångsperiod.

Mina frågor till näringsministern är:

  1. Hur vill ministern motverka att fusk och illojal konkurrens stör konkurrensen inom näringslivet? 
  2. Under vilka förutsättningar kan ministern tänka sig att stödja hederliga företagares framställningar om ett enkelt månadsuppgiftssystem? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-13 Överlämnad: 2014-05-14 Besvarad: 2014-06-02 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)