Miljöeffekter av hamnproblemen i Göteborg

Interpellation 2017/18:204 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Göteborgs hamn är av stor vikt för svenska företag och för svensk ekonomi. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige har tidigare gått genom Göteborgs hamn. Svenska företag och svensk ekonomi är helt beroende av Göteborgs hamn.

Hamnen har under lång tid varit ansatt av en förödande hamnkonflikt som påverkat hamnen, medarbetarna och ytterst svenska företag och svensk ekonomi. Det oroande bortom den konflikt vi nu ser är att rederi på rederi meddelar att de slutar köra transocean sjöfart till Göteborg, vilket på svenska betyder att båtar från Amerika och Fjärran Östern slutar att köra direkt till Göteborg och att Sverige därmed tappar en viktig inkomstkälla och internationell konkurrenskraft. Det är illa för Sverige, för den svenska industrin och för näringslivet. Därför är det angeläget att lösa hamnproblemen.

En styrka med Göteborgs hamn har varit kombinationen av effektiva storskaliga sjötransporter och tågpendlar som för gods till eller från hamnen från en lång rad orter runt om i Sverige. När Göteborgs hamn inte presterar med full kapacitet söker kunder andra transportvägar för gods som ska in i Sverige eller lämna landet. I praktiken lämnar då gods mer miljövänliga transporter och de mer miljöskadliga vägtransporterna ökar. Hamnproblemen får alltså inte bara effekter på saker som företagens kostnader och tilltro till fungerande transporter utan får också stora effekter på miljön.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

1. Vilka miljöeffekter bedömer ministern uppstår som en effekt av att gods flyttas från järnväg och fartyg till lastbil givet hamnproblemen i Göteborg?

2. Vilka åtgärder vidtar ministern för att minimera dessa miljöeffekter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-21 Överlämnad: 2017-11-22 Anmäld: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-05 Sista svarsdatum: 2017-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)