Nätneutral internetaccess

Interpellation 2011/12:304 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 28 mars

Interpellation

2011/12:304 Nätneutral internetaccess

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Att människor har tillgång till ett fritt internet är viktigt för demokratin. Att fritt söka information och kommunicera med andra via nätet är betydelsefullt för utvecklingen av hela samhället. När jag ställde en fråga till statsrådet på samma tema blev svaret bland annat att det ibland är viktigt att försöka förekomma problem som kan dyka upp och hänvisade till en rapport.

Post- och telestyrelsen och Konsumentverket har i den rapporten bland annat undersökt om internetoperatörerna begränsar åtkomsten till tjänster och innehåll för sina kunder. Detta är alltså någonting som myndigheterna inte har haft kunskap om tidigare. Resultatet är att denna typ av trafikstyrning förekommer på mobilt internet men att det knappast finns någon information till kunderna över huvud taget om det. När det sker anges kapacitetsproblem och att stävja missbruk som skäl. I rapporten visas också att internetoperatörerna skaffar sig alltmer sofistikerad utrustning för att kunna göra detta.

Enligt regeringen är det marknaden som i första hand ska ge konsumenterna den tjänstekvalitet på internet som de efterfrågar. Samtidigt konstateras i rapporten att internetoperatörerna har ett stort handlingsutrymme för att ensidigt begränsa tillgången till tjänster och innehåll på ett sätt som konsumenterna inte har möjlighet att upptäcka eller reagera på. En lagstiftning om nätneutralitet, det vill säga att internetoperatörer inte ska ha möjlighet att reducera hastigheten till vissa hemsidor eller prioritera andra, skulle därmed ge konsumenterna ett fritt sökande efter information och vara betydelsefullt för yttrandefriheten. Regeringens nuvarande inställning att marknaden ska hantera detta innebär att konsumenterna i olika grad har en fri tillgång till information allt eftersom marknadskrafterna förändras. Detta är inte rimligt för någonting som är centralt för demokratin.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon ser som viktiga för att garantera kunderna en nätneutral internetaccess.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-28 Anmäld: 2012-03-28 Svar fördröjt anmält: 2012-04-17 Besvarad: 2012-04-27