Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg

Interpellation 2010/11:22 av von Sydow, Björn (S)

av von Sydow, Björn (S)

den 28 oktober

Interpellation

2010/11:22 Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg

av Björn von Sydow (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Regeringen beslutade 2008 att lägga ned Statens räddningsverk, och den nyinrättade Avvecklingsmyndigheten började sitt avvecklingsuppdrag den 1 januari 2009.

Jag motionerade i september 2007 om att Rosersbergs räddningsskola skulle vara kvar tills en grundlig utredning genomförts av konsekvenserna. Min invändning då var att det var förhastat att ställa Mälardalsregionen utan egen möjlighet att utbilda människor till räddningstjänsten. Nedläggningen är nu sedan länge ett faktum och inget att orda vidare om. Att hanteringen av avvecklingen senare skulle komma att innebära ett allvarligt miljöhot hade jag dock inte kunnat föreställa mig då.

Övningsfältet i Rosersberg kallades för kemövningsfältet och var det främsta i sitt slag i landet. Det har nu visat sig att gifter som påverkar fertiliteten på människor och djur rinner rakt ut i Mälaren från det numera nedlagda övningsområdet i Rosersberg norr om Stockholm. Gifterna kommer från släckningsskum som använts vid brandövningar i Räddningsverkets skola. Brandmän, militär och polis har i decennier övat räddningsinsatser på skolan i Sigtuna kommun. Massor av bränder har släckts med hjälp av släckningsskum som innehöll det giftiga ämnet PFOS.

Dagens Nyheter skrev den 18 oktober 2010 om att Räddningsverkets nedlagda skola i Rosersberg norr om Stockholm läcker gifter rakt ut i Mälaren. Framför allt handlar det om det cancerframkallande ämnet PFOS. Enligt Kemikalieinspektionen är det ett miljöfarligt ämne som människor ska undvika eftersom det lagras i kroppen. PFOS är ett så kallat persistent ämne, det bryts inte ned i naturen utan blir kvar för alltid. DN skriver också att staten har känt till förhållandet länge men ändå inte agerat. Experter har länge varnat och uppmanat till en sanering av området. Då Räddningsverket och staten lämnade området i våras uppmanade experter en sanering av området, något som staten struntade i. Området lämnades utan att någonting gjorts åt de miljöfarliga ämnen som finns lagrade i marken.

I vattnen kring skolan har experter från IVL hittat miljöfarliga ämnen både i vatten och i fisk. Tidigare studier har visat att PFOS är cancerframkallande, hormonstörande och att det påverkar immunförsvaret negativt. PFOS kan inte heller brytas ned i naturen, enligt IVL kommer PFOS att fortsätta läcka ut i Mälaren under lång tid framöver om inga åtgärder vidtas.

Jag delar det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Johansson i Sigtunas uppfattning, då han i DN den 22 oktober uttalade att kommunen är utsatt för statlig maktarrogans genom att staten har underlåtit att sanera marken kring Rosersberg. Sigtuna kommun ställde tidigt krav på staten genom att förelägga Avvecklingsmyndigheten om både ytterligare undersökningar och sanering av delar av området. I stället för att vidta åtgärder valde Avvecklingsmyndigheten att överklaga beslutet.

Efter det upphörde Avvecklingsmyndigheten, men regeringen utsåg SGU att ansvara för det som staten har ansvar för på platsen. SGU har hög kompetens och är väl lämpat för uppgiften. SGU har också klart uttalat sin positiva vilja att komma till rätta med problemen.

Än så länge har SGU dock inte visat i handling att de tar ett större ansvar än vad Avvecklingsmyndigheten gjorde. SGU har i stället fullföljt Avvecklingsmyndighetens påbörjade överklagan. Frågan ligger nu hos länsstyrelsen för beslut. Det är högst anmärkningsvärt att staten i stället för att vidta åtgärder mot miljöskadliga läckage från verksamheter man drivit väljer att överklaga kommunens beslut om att staten måste agera.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att se till att staten tar sitt ansvar för saneringen av det miljöfarliga läckaget efter nedläggningen av Räddningsverkets skola i Rosersberg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-28 Anmäld: 2010-11-02 Sista svarsdatum: 2010-11-11 Svar fördröjt anmält: 2010-11-17 Besvarad: 2010-12-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (3 anföranden)