Nya hastighetsgränser

Interpellation 2005/06:420 av Gylling, Johnny (kd)

av Gylling, Johnny (kd)

den 18 maj

Interpellation 2005/06:420 av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Nya hastighetsgränser

Vägverket har arbetat fram ett förslag om nya hastighetsgränser som kan bättre anpassas till nollvisionen. I förslaget ingår fler intervaller som exempelvis 40, 60, 80, 100 samt 120 kilometer per timme utöver nu gällande gränser. Jag anser att förslaget behöver införas skyndsamt med tanke på att en stor del av olyckorna beror på för höga hastigheter. Att så många trafikanter bryter mot hastighetsbestämmelserna kan delvis tillskrivas att man upplever en bristande relevans i hastighetsbegränsningen på den aktuella vägsträckan. Vägverket självt har ju sagt att många 70-sträckor borde höjas till 80 och många 90-sträckor borde sänkas till 80. Inom många kommuner bör man få möjlighet att införa 40 kilometer per timme då 30 kilometer per timme är svårt att få acceptans för hos trafikanterna utom vid skolor och liknande ställen där barn vistas.

Malmö stads tekniska nämnd har i november 2005 hemställt till Näringsdepartementet att på försök få införa de nya hastighetsbegränsningarna utan att ännu ha fått något svar, vad jag erfarit. Jag har svårt att se varför inte Vägverket och regeringen kan komma till skott med det nya systemet utan dröjsmål. Malmö kommun kunde vara en utmärkt försökskommun eftersom man ligger nära Danmark som redan har ett liknande hastighetssystem.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Hur tänker statsrådet agera för att påskynda att Vägverkets nya hastighetssystem införs generellt i Sverige?

Kommer statsrådet att ge Malmö möjlighet att bli försökskommun för nya hastighetsgränser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Besvarad: 2006-06-07 Sista svarsdatum: 2006-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)