Omlokaliseringen av MUCF

Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

I augusti förra året deklarerade regeringen att man avser att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Enligt uppdraget ska omlokaliseringen vara avslutad senast den 1 februari 2019.

I februari besökte MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg riksdagens kulturutskott och gav en uppseendeväckande bild av läget på MUCF med anledning av myndighetens beordrade flytt. Hittills har 30 av 80 anställda slutat, och myndigheten har tvingats ta in konsulter och nyutexaminerade för att komma tillrätta med den underbeläggning som har blivit resultatet av regeringens flyttbesked.

Vidare påpekade Lena Nyberg att problemen med flytten ska hanteras inom befintlig budgetram. Någon budget för Växjökontoret finns inte, och förmågan att bygga upp parallella verksamheter saknas.

Förmågan att leverera är begränsad. Frågan är om detta var något som regeringen insåg och hade med i sin konsekvensbedömning när man gav beskedet om att omlokalisera MUCF, eller om beslutet togs utan att eventuella scenarier för vad en flytt skulle innebära analyserades.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Hur avser statsrådet att agera för att möta den ansträngda situation som har uppstått på MUCF efter regeringens besked om omlokalisering av myndigheten till Växjö?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Överlämnad: 2018-03-22 Anmäld: 2018-03-23 Återtagen: 2018-04-06 Sista svarsdatum: 2018-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.