Omställning av den svenska fordonsparken

Interpellation 2009/10:476 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:476 Omställning av den svenska fordonsparken

av Anders Ygeman (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De borgerliga partierna lovade i den förra valrörelsen som enda gemensamma miljöåtgärd att införa en miljöbilspremie. Denna blev dock extremt kortlivad och är nu avskaffad. Samtidigt avskaffades även trängsel- och parkeringsförmåner som var knutna till premien.

Miljöministern föreslår nu på DN Debatt återigen en miljöbilspremie, en premie som lyste med sin frånvaro i den vårbudget som finansministern nyligen presenterade. Samtidigt utlovas förlängt skatteundantag för biodrivmedel.

På Folkpartiets landsdagar i Västerås i mars utlovades tvärtom slopade skattesubventionen för biodrivmedel och införandet av en helt annan ”teknikneutral” miljöbilspremie. Detta tillsammans med en rad andra utspel har skapat en betydande osäkerhet om vad regeringen faktiskt vill göra för att stimulera köp av miljöbilar i Sverige. Kunder och producenter som vill ta framåtsyftande, strategiska miljö- och fordonsbeslut lämnas i sticket.

Vi rödgröna är eniga och tydliga i vår politik. Vi vill stimulera fordonsindustrin till att påskynda omställningen till produktion av mer miljösmarta fordon. Därför föreslår vi ett tillfälligt stöd till förnyelse av tunga fordon på 25 miljoner. Vi föreslår också att efterkonvertering av bilar införs. Premien bör vara ca 5 000 kronor för byte av bensin till etanol och ca 10 000 kronor för byte till biogas och el. Stödet uppgår till 25 miljoner kronor per år.

Beskattningen av fordon behöver utformas på ett sätt som har större miljöstyrande effekt. Vår gemensamma uppfattning är att fordon med låga utsläpp ska gynnas och bilar med höga utsläpp ska betala mer. Vi vill i samråd med fordonsindustrin utreda hur ett sådant system kan utformas. En modell som vi vill pröva är en nybilsskatt/bonus, som gynnar miljöfordon och beskattar fordon med större påverkan på miljön hårdare. Vi kommer också att skärpa koldioxidrelateringen av fordonsbeskattningen samt utreda hur förmånsbeskattningen kan reformeras så att inköp av fordon med låga utsläpp gynnas bättre än i dag.

Alliansens samlade politik är mer oklar och med anledning av det vill jag ställa följande frågor till finansminister Anders Borg:

Avser finansministern att verka för att det presenteras en ny miljöbilsbonus?

Avser finansministern att föreslå en förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Svar fördröjt anmält: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)