rättvist rättsväsende

Interpellation 2003/04:447 av Olsson, Rolf (v)

av Olsson, Rolf (v)

den 23 april

Interpellation 2003/04:447

av Rolf Olsson (v) till justitieminister Thomas Bodström om rättvist rättsväsende

I en nyligen publicerad undersökning, genomförd i våra tre största städer, visar det sig att invandrare bestraffas hårdare vid rattfylleribrott än icke-invandrare. Mer än 50 % av de invandrare som döms för grovt rattfylleri får fängelse, medan siffran för icke-invandrare är 30 %. Detta trots att de etniska svenskarna i genomsnitt har högre promillehalt av alkohol i blodet. Undersökningen visar också att förklaringen inte heller ligger i tidigare belastning i kriminalregistret.

Det är oundgängligen nödvändigt att domstolarna åtnjuter förtroende hos alla människor i vårt samhälle. Det finns sedan länge en pågående debatt om huruvida domar mot personer med invandrarbakgrund är hårdare än vid jämförbara brott som begåtts av etniska svenskar. Blotta misstanken om att det skulle vara så leder till ett minskat förtroende för rättsväsendet. Om det skulle vara ett faktum torde detta också leda till en ökad misstro mot personer med invandrarbakgrund i samhället i övrigt.

För att lyfta fram detta problem bör en jämförande studie göras. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om detta, utan att få gehör för frågan i riksdagen. Justitieutskottet anförde som anledning till detta att "ingenting framkommit som pekar på ett behov av en sådan utredning som efterfrågas i motionerna". Nu torde det vara ställt utom allt rimligt tvivel att ett sådant behov föreligger.

Med anledning av detta vill jag fråga:

1.Avser justitieministern att ta initiativ till en jämförande studie om rättstillämpningen skiljer sig åt när det gäller personer med invandrarbakgrund och etniska svenskar?

2.Avser justitieministern att vidta andra åtgärder med anledning av den undersökning som nu har publicerats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-04-23 Anmäld: 2004-04-26 Svar fördröjt anmält: 2004-04-29 Sista svarsdatum: 2004-05-07 Besvarad: 2004-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.