Regeringens beredskap inför en lågkonjunktur

Interpellation 2018/19:141 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Integrationen är en ödesfråga. Att bryta bidragsberoendet och förhindra att det fördjupas borde vara en prioriterad fråga, såväl för samhällets som för den enskildes skull. Utrikes födda är i dag arbetslösa i högre utsträckning än inrikes födda, och en majoritet av dem som får försörjningsstöd är födda utomlands.

Det tar åtta år innan hälften av de nyanlända jobbar. Det innebär dock inte att de är självförsörjande. Bland de kvinnor som varit i Sverige i nio år utgör arbetsinkomst mindre än hälften av deras totala inkomst.

För de nyanlända som kommit under de senaste åren har etableringen gått något snabbare. Regeringen hävdar att det är konkreta politiska reformer som bidragit till detta. Samtidigt menar forskare att den förbättring man kan se helt förklaras av konjunkturen och att det saknas evidens för att förbättringen beror på politiska reformer.

Avsaknaden av verksamma reformer innebär att förutsättningarna för nyanlända och utrikes födda är dåliga när konjunkturen vänder. De som kommer att drabbas hårdast i en lågkonjunktur är de som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Risken är att vi nu överskattar, och i framtiden underskattar, hur väl arbetsmarknaden fungerar för nyanlända.

Det är bra att den långvariga högkonjunkturen även har bidragit till en positiv sysselsättningsutveckling för de flyktingar som mottagits under senare år. Men det får inte skymma behovet av utbildningssatsningar och reformer på svensk arbetsmarknad. Tudelningen av arbetsmarknaden är fortsatt stor, och andelen som går till osubventionerade jobb eller utbildning ligger relativt still – trots goda tider. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes födda och utrikes födda har också ökat under de senaste åren.

Om vi inte agerar kommer denna tudelning att fördjupas vid nästa lågkonjunktur. Därför vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad är ministerns och regeringens plan för att rusta dem som kommer att ha det tuffast när lågkonjunkturen väl är ett faktum?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Återtagen: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Sista svarsdatum: 2019-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.