Regeringens budgetarbete

Interpellation 2012/13:471 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:471 Regeringens budgetarbete

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sveriges Kvinnolobby har nyligen presenterat en rapport där man gjort en jämställdhetsgranskning av regeringens budgetproposition. I rapporten finns ett avsnitt med följande korta slutsatser:

-      Budgetpropositionen saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Den ger inga svar på frågan om statsbudgeten leder till ett jämställt samhälle.

-      Regeringen arbetar inte systematiskt och konsekvent utifrån principen om jämställdhetsintegrering.

-      Den jämställdhetsanalys som regeringen trots allt gör håller sig på en alltför övergripande nivå. Av det skälet går det inte att utläsa hur reformarbetet påverkar olika grupper av kvinnor och män. Det är särskilt bekymmersamt mot bakgrund av den ekonomiska krisen, och de konsekvenser den får för den enskilda.

Finansministern är den minister som har statens budget som sitt ansvarsområde. Mina frågor till finansminister Borg är därför följande:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att budgetpropositionen för 2014 kommer att innehålla en djupgående jämställdhetsanalys?

På vilket sätt avser finansministern att säkerställa att inte budgetpropositionen för 2014 medverkar till större ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-05-31 Svar fördröjt anmält: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)