Regeringens hantering av krisen inom läkemedelsindustrin

Interpellation 2009/10:228 av Eneroth, Tomas (s)

av Eneroth, Tomas (s)

den 5 februari

Interpellation

2009/10:228 Regeringens hantering av krisen inom läkemedelsindustrin

av Tomas Eneroth (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den snabba globaliseringen ställer Sverige inför stora utmaningar. Den snabbt uppskruvande internationella konkurrensen ställer höga krav på investeringar i forskning och högre utbildning. Sverige kan aldrig konkurrera genom sänkta löner eller försämrade arbetsvillkor. Det andra gör billigare, måste vi göra bättre och med högre kunskapsinnehåll. Nu krävs därför omfattande investeringar i att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Sverige har ett antal starka koncentrationer av kunskap och företag. Utmärkande för dessa så kallade kluster är att de består av ett större antal företag som både konkurrerar och samarbetar. Det bedrivs avancerad forskning såväl inom branscherna som i samarbete med högskolor. Ett av dessa strategiska kluster är läkemedelsindustrin med dess förgreningar till sjukvården och den statligt finansierade forskningen. Läkemedelsindustrin är en av Sveriges viktigaste branscher. Branschen sysselsätter 17 000 personer i Sverige och är landets fjärde största nettoexportör. Branschen står vidare för en betydande del av de totala svenska investeringarna i FoU. Varje år investerar läkemedelsbolagen omkring 15 miljarder kronor i forskning i Sverige. Det är mer än de totala statliga anslagen till universitets- och högskoleforskning.

På senare tid har det kommit tydliga signaler om att den svenska läkemedelsbranschen är på väg in i en djup kris, vilket är mycket allvarligt sett till branschens stora betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Nyligen meddelade till exempel Astra Zeneca att man avser att genomföra ett globalt besparingsprogram som innebär att 8 000 tjänster ska bort, varav 3 500 inom FoU-verksamheten. Särskilt neddragningen inom forskningsverksamheten kan få djupgående negativa effekter för Sverige. Av de anställda inom Astra Zenecas samlade forskningsverksamhet finns drygt en tredjedel i Sverige.

I dialog med fack och företag utformade den tidigare socialdemokratiska regeringen år 2005 en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Samarbetet mellan stat, näringsliv och akademi stärktes och programmen har visat sig mycket framgångsrika och relevansen för företagen var hög. Ett av de totalt sex programmen omfattade företagen inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syftet med programmet var att utveckla den svenska läkemedelsindustrin till den mest konkurrenskraftiga i Europa.

Det stod på ett tidigt stadium klart att den nuvarande regeringen avsåg att avveckla de sex branschprogrammen. Redan innan det senaste riksdagsvalet, i Moderaternas höstbudgetmotion år 2005, klargjordes att man ansåg att branschprogrammen var ett utryck för en antikverad syn på ekonomins utveckling och att ett gott näringslivsklimat inte skapas genom att staten försöker peka ut strategiska branscher. Följaktligen har den moderatledda regeringen valt att avsluta branschprogrammen redan i år.

Principen att inte peka ut strategiska branscher tycks dock bara gälla högproduktiva näringar med oomtvistad betydelse för svensk konkurrenskraft. Regeringen har däremot inte tvekat att rikta en ensidig skattelättnad mot företag som tillhandahåller enklare hushållsnära tjänster. Statens kostnader för detta skatteavdrag kommer i år att vara omkring tio gånger större än tillskottet till den medicinska forskningen. Regeringen tycks således anse att det snabbt ökade internationella konkurrenstrycket ska mötas med välklippta gräsmattor snarare än investeringar i kunskap och innovation.

Regeringens beslut att avveckla branschprogrammen har mötts med stor besvikelse av näringslivet, inte minst av läkemedelsindustrin som ser en fortsatt strategisk samverkan mellan stat och näringsliv som helt avgörande för branschens fortlevnad i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till näringsministern:

Avser näringsministern att ompröva beslutet att avveckla branschprogrammet för företagen inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-05 Anmäld: 2010-02-09 Svar fördröjt anmält: 2010-02-17 Besvarad: 2010-03-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)