Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden

Interpellation 2018/19:283 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

År 2015 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell – en tjänstehubb – på den svenska elmarknaden. I uppdraget ingick att ta särskild hänsyn till säkerhet och integritetsrisker. Regeringen presenterade därefter propositionen Energipolitikens inriktning med förslag för att utveckla elmarknaden på nationell nivå. Syftet var att underlätta för konsumenterna genom bland annat en elmarknadshubb för hantering av mätdata samt en elhandlarcentrisk modell där elhandelsföretaget blir den centrala parten på marknaden.

Om man ska samla mer än 4,5 miljoner kunders mätdata och anläggningsinformation på samma ställe måste det också ställas höga krav på säkerhetshanteringen av dessa data. Detta har ett antal instanser varnat för samtidigt som man sett att vidare utredningar kring säkerheten måste göras innan modellen sätts i verket. Exempelvis anser Försvarsmakten att den gjorda analysen om skydd av uppgifter som rör totalförsvaret är bristfällig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur kan statsrådet och regeringen säkerställa att elmarknadshubben inte kommer att kunna användas av främmande makter i syfte att kartlägga våra elnät för destruktiva syften?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-07 Överlämnad: 2019-06-10 Anmäld: 2019-06-11 Svarsdatum: 2019-06-25 Sista svarsdatum: 2019-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)