Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten

Interpellation 2006/07:115 av Bergström, Sven (c)

av Bergström, Sven (c)

den 30 november

Interpellation

2006/07:115 Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten

av Sven Bergström (c)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Idrottsrörelsen har under lång tid haft ett mycket gott samarbete med Försvarsmakten. Detta samarbete har grundat sig på goda relationer och en ömsesidig nytta av varandra. Orientering, motorsport och andra idrotter har getts tillträde till försvarets mark och anläggningar för arrangemang av olika slag. Försvaret har kunnat ta del av idrottens kompetens och använt detta i sin egen verksamhet. Försvaret har också getts möjligheter till bred marknadsföring av sin verksamhet samt rekrytering av personal.

Nu har detta samarbete försvårats, för att inte säga omöjliggjorts, av Försvarsmaktens tolkning av förordningen om försvarets stöd till civil verksamhet. Försvaret tolkar, genom att referera till Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (SFS 2002:375) och betänkandet Stöd från försvarsmakten (SOU 2001:98), att sådant stöd till idrottslig verksamhet inte längre kan ges, detta då idrottsarrangemang inte kan anses vara av intresse för samhället.

Detta har inneburit att ett antal idrottsarrangemang nekats tillträde till mark eller anläggningar för verksamhet som tidigare alltid genomförts i samverkan med Försvarsmakten. Vissa arrangemang är inte ens möjliga att genomföra utan tillgång till de markområden som försvaret ansvarar för.

Det är enligt min mening mycket anmärkningsvärt att idrott klassas som ointressant för samhället. Idrottsrörelsen har 3,5 miljoner medlemmar, 600 000 ideellt arbetande ledare i 22 000 idrottsföreningar. Idrotten är en av våra viktigaste ideella krafter och bidrar med sin verksamhet såväl till folkhälsa som till den demokratiska utvecklingen i samhället. Idrottsliga arrangemang är viktiga både som tillväxtfaktorer i samhället, där stora evenemang drar in stora intäkter till samhället inte minst i form av ökade momsintäkter, och i den breda aktiviteten som ger barn, unga och vuxna möjligheten till en aktiv och hälsofrämjande fritid.

I regeringsförklaringen från oktober 2006 står det: Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.

Ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle.

Idrotten spelar en stor roll i många människors liv vare sig man är aktiv utövare eller intresserad åskådare.

Med detta som bakgrund önskas svar på följande frågor:

1.   Vilka bedömningar gör försvarsministern av idrottens betydelse för folkhälsan och försvarets nytta av detta?

2.   Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Försvarsmakten och idrottsrörelsen åter ska kunna ha ett konstruktivt samarbete till ömsesidig nytta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-11-30 Anmäld: 2006-11-30 Svar fördröjt anmält: 2006-12-06 Besvarad: 2006-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)