Sommarens revision av kärnkraften

Interpellation 2020/21:616 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Till sommaren kommer den årliga revisionen av kärnkraftsanläggningarna. Under perioden maj–juni kommer Forsmark 2, Ringhals 3 och Oskarshamn 3 att tas ur drift, vilket innebär att ungefär hälften av Sveriges kärnkraft försvinner.

Med anledning av revisionen har det därför aviserats omfattande överföringsbegränsningar från elområde SE3, vilket tvingat Svenska kraftnät att reservera utrymme utanför marknaden i ledningarna till både driftområde SE3 och SE4, som redan i dag lider av stora underskottsproblem.

Elmarknadsförordningen säger samtidigt att Svenska kraftnät måste tillse att minst 70 procent av kapaciteten i ledningarna tilldelas marknaden. Svenska kraftnät kan söka dispens hos Energimarknadsinspektionen men måste då också inkomma med en långsiktig lösning. Svenska kraftnät har dock redan nu meddelat att man inte kommer att klara kraven om 70 procent.

Konsekvenserna av detta är att prisskillnaderna återigen kommer att bli märkbara inom landet, med upp till 1 kronas skillnad mellan norra och södra Sverige. Ett nästan identiskt scenario utspelade sig även förra året då reaktorerna låg nere för revision, och oljekraftverket i Karlshamn tvingades sättas i drift. Anledningen till att Svenska kraftnät tvingas till dessa nödåtgärder beror på väldigt små marginaler i kraftsystemet. När då den planerbara produktionen i söder har försvunnit i och med nedstängningen av Ringhals 1 och 2 ökar sårbarheten i systemet.

På ett år har med andra ord inga åtgärder kunnat sättas in för att säkra upp kraftsystemet. I och med den massiva omställningen och utbyggnaden av elintensiva industrier i norra Sverige kommer också problemen att bli allt värre om inget görs.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta i närtid för att utöka marginalerna i kraftsystemet?
  2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att garantera att Svenska kraftnät uppfyller kraven i elmarknadsförordningen?
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera tillräckligt med kraftproduktion i södra Sverige på sikt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Överlämnad: 2021-03-31 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-13 Sista svarsdatum: 2021-04-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)