statliga satsningar på nya miljöarbeten

Interpellation 2001/02:102 av Norinder, Patrik (m)

av Norinder, Patrik (m)

den 23 november

Interpellation 2001/02:102

av Patrik Norinder (m) till näringsminister Björn Rosengren om statliga satsningar på nya miljöarbeten

Regeringen beslöt 1998 att försöka slå två flugor i en smäll. Då infördes lokala investeringsprogram i syfte att skapa fler riktiga arbeten och ett mer ekologiskt Sverige. Efter tre år och 5,6 miljarder kronor är det dags att dra slutsatser av projekten. Regeringens satsning kan svårligen beskrivas på något annat sätt än som ett dyrbart fiasko.

Enligt uppgifter har de satsade resurserna fördelats på projekt i 136 kommuner. Resultaten vad gäller nya arbeten är minst sagt magra. Totalt har 17 000 arbetstillfällen skapats, men av dem är endast 1 600 nya, fasta arbeten. Det betyder att varje nytt riktigt arbete kostat landets skattebetalare 3,5 miljoner kronor.

Om man ändå räknar alla 17 000 tillfälliga arbetstillfällen som nya jobb, uppgår ändå kostnaden för skattebetalarna till 330 000 kr per arbetstillfälle. Det är min bestämda uppfattning att dessa resurser hade kunnat användas på ett betydligt bättre sätt. Det är tyvärr inte första gången arbetsmarknadsprojekt av detta slag havererar.

Ett annat misslyckat projekt gick under arbetsnamnet Viplan. Ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa i fyra kommuner i Norrbotten. Regeringen betecknade själv projektet som ett viktigt "pilotprojekt".

Totalt var det tänkt att 440 arbetslösa individer skulle genomgå Viplanprojektet. Det faktiska utfallet blev 75 deltagare varav 13 fullföljde. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 16 miljoner kronor. Det betyder att alla resurser som regeringen anslog för projektet förbrukades trots det låga deltagarantalet.

Detta medför att projektets kostnad per deltagare och vecka uppgick till 9 500 kr. Kostnaden per deltagare och vecka blev därmed sju gånger högre än planerat. Jämfört med den allra dyraste yrkesutbildningen blev kostnaden per deltagare och vecka tre gånger så hög. (IFAU, forskningsrapport 2000:11.)

Med hänvisning till ovanstående vill jag till statsrådet Björn Rosengren ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att kunna förhindra att fler likartade, dyra och ineffektiva arbetsmarknadspolitiska satsningar sker i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-11-23 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2002-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.