svensk arbetsmarknad

Interpellation 2001/02:60 av Norinder, Patrik (m)

av Norinder, Patrik (m)

den 8 november

Interpellation 2001/02:60

av Patrik Norinder (m) till näringsminister Björn Rosengren om svensk arbetsmarknad

Tudelningen av den svenska arbetsmarknaden fortsätter. Fortfarande är den sammanlagda arbetslösheten i Norrbotten fyra gånger så omfattande som den är i Stockholms län. I Gävleborgs län är arbetslösheten mer än dubbelt så hög som i Jönköpings län.

I vissa regioner har den officiella arbetslösheten (öppet arbetslösa och de i aktiva åtgärder) minskat stadigt, medan den i andra delar av landet minskat marginellt eller inte alls. Fortfarande är den officiella arbetslösheten runt eller över 10 % i sex av landets län.

Den aktuella situationen på arbetsmarknaden visar att skillnaden mellan olika delar av Sverige snarare ökar än minskar. Trenden är tydlig. Fakta från SCB visar att det endast är regionen kring Stockholm som uppnått ungefär samma nivå på sysselsättningen som före den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet.

I övriga delar av Svealand och Norrland ligger sysselsättningen kvar på ungefär samma nivå som under lågkonjunkturen åren 1991@1993. I Götaland har det gått lite bättre men ändå återstår mycket att göra innan sysselsättningen är tillbaka på samma nivåer som i början av 1990-talet.

Landsorganisationens rapport Alla behövs illustrerar tydligt tudelningen av Sverige. I Danderyd är 4,3 % av befolkningen i åldrarna 16@64 år antingen öppet arbetslösa, i aktiva åtgärder eller förtidspensionerade. Motsvarande tal i Pajala är 35,6 %!

Dessa tal ska emellertid inte tolkas som att människor generellt sett är sjukare i Arjeplog än i Vellinge, utan det är precis som LO skriver att dessa fakta snarare uttrycker hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. I kommuner med hög arbetslöshet och litet utbud av nya jobb ökar sannolikheten att åtgärder som förtidspension och sjukskrivning används som redskap i arbetsmarknadspolitiken.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag till statsrådet Björn Rosengren ställa följande fråga:

Vilka konkreta initiativ ämnar statsrådet vidta för att bryta tudelningen av svensk arbetsmarknad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-11-08 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.