Svenska hamnars betydelse

Interpellation 2020/21:646 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Hela 90 procent av all import och export till och från Sverige går via de svenska hamnarna. Det finns nämligen inget annat transportslag som klarar av de gigantiska volymerna på ett mer effektivt och hållbart sätt. Sverige och de övriga nordiska länderna är beroende av en effektiv sjöfart. Med vårt perifera geografiska läge, med ett fåtal fasta landförbindelser till övriga Europa, är hamnarna en förutsättning för en effektiv sjöfart och handel.

I Sverige finns fem utpekade hamnar som är viktiga ur ett europeiskt perspektiv – corehamnarna: Luleå, Stockholm, Trelleborg, Copenhagen Malmö port och Göteborgs hamn. I tre av corehamnarna (Göteborg, Malmö och Stockholm) hanteras uppemot 60 procent av all svensk containervolym mätt i vikt.

Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är tänkt att stärka och länka samman transportsystemet inom unionen. Medlemsländerna har krav på sig att koordinera nationella insatser för att skapa fungerande gränsöverskridande transporter genom Europa. En av nycklarna är multimodalitet, en kompletterande nyckel som möjliggör bättre samverkan mellan olika trafikslag. 

De hamnar som har utpekats som corehamnar har bättre möjligheter att söka bidrag från EU för ombyggnationer i hamnarna, till exempel att anpassa kajlägen efter de större fartyg som byggs.

Regeringen har en uttalad strategi om att man vill se en överflyttning från vägtrafik till järnväg och sjöfart. Strategin är det inget fel på. Det är bra att man har en ambition om att minska den tunga långväga trafiken på vägarna. För att en överflyttning ska vara möjlig behövs dock infrastrukturinvesteringar i och runt hamnarna. Göteborgs hamn får nu dubbelspår till hamnen, men ser man på Trelleborgs hamn så saknas detta.

Jag vill med anledning av detta fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad gör ministern och regeringen för att stärka hamnarnas roll som corehamnar och för att möjliggöra överflyttning från väg till järnväg och sjöfart?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-12 Överlämnad: 2021-04-13 Anmäld: 2021-04-14 Svarsdatum: 2021-04-27 Sista svarsdatum: 2021-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)