Svenska Jägareförbundets uppdrag att sköta jakt- och viltvård

Interpellation 2020/21:808 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

År 1938 fick Svenska Jägareförbundet ett allmänt uppdrag att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige. Någon särskild myndighet behövdes inte när det redan fanns en organisation med trovärdighet, kunskap och kontakt med jägarkåren. Det allmänna uppdrag som Jägareförbundet fick för att sköta delar av jakten och viltvården i landet klubbades i riksdagen. Året därpå, 1939, infördes det statliga jaktkortet, vars medel gick in i Viltvårdsfonden. Dessa medel skulle användas för främjande av jaktvården inom landet.

År 2005 preciserades jakt- och viltvårdsuppdraget i en utredning av Madeleine Emmervall. Där konstaterar hon att ”Jägareförbundet har på ett förtjänstfullt sätt utfört uppgiften, enligt det allmänna uppdraget, att leda delar av viltvården och jakten i landet”.

Trots att detta fungerat så bra väljer regeringen att förändra det allmänna uppdraget. Naturvårdsverket ska administrera upphandling av bland annat trafikeftersök och viltövervakning. Motivet sägs vara att EU, i samband med ett så kallat pilotärende (anmälan mot Sverige), krävt att vissa av de arbetsuppgifter som i dag utförs av Svenska Jägareförbundet i stället ska vara föremål för upphandling. Detta trots att vi kan ta del av regeringens diarium och se att EU-kommissionen redan i juni 2020 lade ned ärendet utan krav på förändring. Kommissionen menar att frågan är internt svensk och inte påverkar övriga EU-länder. Världsledande expertis har sagt sedan ganska länge att det allmänna uppdraget inte kräver offentlig upphandling. LOU gäller vid köp av varor, tjänster eller byggentreprenader, alltså inte bidrag.

En bred majoritet i Sveriges riksdag har under lång tid stått bakom det allmänna uppdraget, men det är inget regeringen tagit hänsyn till. Det riktas nu omfattande kritik mot regeringens sätt att inte förankra beslutet. Jägarförbundet har tydligt sagt att man är stark motståndare till hur regeringen har beslutat och hanterat förändringen av Viltvårdsfonden och det allmänna uppdraget, och även flera politiska partier har starkt kritiserat hanteringen. Trots detta motstånd genomförde regeringen förändringen av det allmänna uppdraget. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Vilken var anledningen till att statsrådet och regeringen på kort tid och utan bredare förankring genomförde förändringen av Jägareförbundets allmänna uppdrag gällande jakt- och viltvård?
  2. Vilken bedömning låg till grund för statsrådets och regeringens beslut att förändra Jägareförbundets allmänna uppdrag, och vad var problemet med uppdraget som det fungerade tidigare?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-06-04 Överlämnad: 2021-06-07 Anmäld: 2021-06-08 Sista svarsdatum: 2021-06-21 Svarsdatum: 2021-09-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)