Sveriges agerande i fråga om nedrustning och icke-spridning

Interpellation 2009/10:465 av Ahlin, Urban (s)

av Ahlin, Urban (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:465 Sveriges agerande i fråga om nedrustning och icke-spridning

av Urban Ahlin (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Under maj månad pågår den viktigaste nedrustningskonferensen på många år. Det handlar om 2010 års översynskonferens om icke-spridningsfördraget NPT, ett av de viktigaste verktygen i kampen mot kärnvapen. Många har skruvat ned förväntningarna och vårt land, med sitt långvariga engagemang i nedrustningsfrågorna, borde därför vara än mer pådrivande.

Tyvärr flyttade Carl Bildt i sitt inlägg vid konferensen inte fram de svenska positionerna, vilket han kunde ha gjort exempelvis genom att lyfta fram Blixkommissionens internationellt erkända och väl mottagna förslag.

Socialdemokraterna vill se en ny svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning. Därför tog vi 2008 fram ett ambitiöst program för nedrustning. Vi såg att frågorna var på väg att sättas högt på den internationella agendan. I dag lägger USA:s president Obama stor vikt vid nedrustningen. USA och Ryssland har slutfört nedrustningsförhandlingar. Viktiga röster i den internationella debatten talar åter om kampen för icke-spridning av kärnvapen och om visionen om en kärnvapenfri värld. Vi vill att Sverige utnyttjar öppningarna för att bidra till konkreta resultat för nedrustning och icke-spridning. Tyvärr ser vi inte att regeringen tar vara på dessa möjligheter. Snarare förhåller man sig alltför passiv.

Det mest flagranta exemplet på regeringens bristande engagemang är utrikesminister Bildts nedlåtande inställning gentemot den norska regeringens arbete för ett internationellt förbud mot klustervapen. När ett avtal väl var på plats 2008 tvekade den borgerliga regeringen länge innan den undertecknade det. Sverige har ännu inte ratificera avtalet och hör därmed inte till de länder som såg till att avtalet kunnat träda i kraft.

Blixkommissionen kom 2006 med många konstruktiva förslag till åtgärder. Tyvärr har Carl Bildt lagt kommissionens förslag åt sidan. Sveriges brist på agerande i Nuclear Suppliers Group, då överenskommelsen mellan USA och Indien om samarbete i nukleära frågor godkändes, är ett annat exempel. Den överenskommelsen påverkar icke-spridningsavtalet, NPT, negativt.

Nu när nedrustningsfrågorna åter står på den internationella dagordningen finns bättre möjligheter än på länge att ta initiativ.

Jag vill därför fråga utrikesministern vilka initiativ han avser att driva som kan göra Sverige till en internationell kraft för nedrustning och icke-spridning.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-27 Besvarad: 2010-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)