SVT:s opartiskhet

Interpellation 2017/18:474 av Jeff Ahl (-)

av Jeff Ahl (-)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I ett barnprogram på Barnkanalen i SVT propagerades det för att det är bra att gömma illegala flyktingar, detta trots att dessa individer uppehåller sig olagligen på svenskt territorium.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka generella åtgärder vidtar ministern och regeringen för att säkerställa att SVT förhåller sig neutralt och inte tar ställning i politiskt laddade frågor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Överlämnad: 2018-04-05 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-20 Sista svarsdatum: 2018-04-23
Debatt (7 anföranden)