Tredje elförbindelse till Gotland

Interpellation 2019/20:471 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De senaste åren har Gotland drabbats av ett stort antal strömavbrott. De återkommande strömavbrotten ställer till problem för hushåll och har lett till kostnader för den lokala industrin på tiotals miljoner kronor för att reparera och återstarta produktionen.

Gotland är en ö med stor befolkning och många företag, där vårt land har ett ansvar att säkra grundläggande funktioner såsom ett pålitligt elsystem. På ön finns dessutom industrier som förser Sverige med merparten av behovet av cement och där trygg, klimatbra el är en nyckel för minskade utsläpp och därmed för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål.

I dag finns två kablar mellan Gotland och fastlandet. Svenska kraftnät (SvK), som är ansvarigt för landets stamnät, har tidigare genomfört en förstudie om en tredje kabel till Gotland. SvK har tidigare konstaterat att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga en tredje kabel till ön.

Nu gör SvK en annan analys. I slutet av augusti konstaterade SvK att behovet av en ytterligare förbindelse förväntas uppstå tidigare än vad man tidigare konstaterat. Detta beror inte minst på den cementindustri som finns på ön och som planerar att bli koldioxidneutral 2030. SvK bedömer även att en robust elförsörjning är viktig utifrån förmågan att upprätthålla Sveriges totalförsvar.

Det är därför rimligt att riksdagen beslutar om ett uppdrag att återuppta projektering och färdigställande av en tredje elförbindelse till Gotland. Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Delar statsrådet Svenska kraftnäts bedömning av behovet av en tredje elförbindelse till Gotland?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Svenska kraftnät återupptar projekteringen av en tredje förbindelse till Gotland?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-02 Överlämnad: 2020-09-03 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-15 Sista svarsdatum: 2020-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)