Unga som sätts i skuld ofrivilligt

Interpellation 2007/08:605 av Schulte, Fredrik (m)

av Schulte, Fredrik (m)

den 18 april                   Återtagen

Interpellation

2007/08:605 Unga som sätts i skuld ofrivilligt

av Fredrik Schulte (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I dag gäller ordningen att obetalda vårdavgifter som rör ett barn överförs från dess föräldrar till den unga personen i fråga när han eller hon fyller 18 år. I praktiken innebär det att ett barn som besökt någon vårdinstans under sin uppväxt och har föräldrar som inte betalat kostnaderna blir skuldsatt på 18-årsdagen.

Vi vet att ungas skuldsättning är ett växande samhällsproblem. Att börja vuxenlivet med att vara skuldsatt på grund av sina föräldrars oansvar underlättar knappast. Det innebär dessutom ett oacceptabelt nedslag mot de individer som berörs. Detta är ett typexempel på hur vanliga människor kommer i kläm när byråkrati, juridik och sunt förnuft krockar. Att barn kan krävas på skulder som uppkommit därför att föräldrarna inte betalat strider dessutom mot barnkonventionen.

Det råder inte heller några tveksamheter om vad lagen säger. I ett domslut har det fastslagits att en nyligen myndig person som drabbas av detta inte bara bör utan ska krävas på vårdavgifter. Landsting som avstår bryter nämligen själva mot lagen genom att då göra sig skyldiga till gynnande av enskild. Det är tydligt att en lagändring krävs så att barn under 18 år aldrig kan bli ansvariga för vårdskulder. Situationen påminner i flera avseenden om den tidigare ordningen då det var möjligt att skriva sin bil på sitt barn. Alla p-böter utställdes då på barnet som på samma sätt fick möta vuxenlivet med skulder som uppkommit på grund av föräldrarna. Att ändra lagen tog då två år. Om en korrigering av problematiken med överförda vårdavgifter har samma tidshorisont är det angeläget att regeringen snarast påbörjar arbetet.

Oavsett rådande lagstiftning är det dessutom viktigt att påpeka det oförsvarliga och djupt omoraliska i att som förälder ens överväga den här typen av ”lösning” när sjukhusräkningen dimper ned i brevlådan. Det är ett agerande som slår hårt mot barnet när han eller hon fyller 18 år. Situationen i dag är ohållbar och medför stora individuella ekonomiska problem för dem som drabbas.

Med anledning av vad som anförts undrar jag vad ministern avser att göra för att åtgärda problemet med att barn och ungdomar skuldsätts vid 18-årsdagen på grund av att deras föräldrar inte betalat deras vårdkostnader.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-04-18 Återtagen: 2008-04-18 Anmäld: 2008-04-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.