Utvecklingen av svensk exportindustri

Interpellation 2020/21:214 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har en stor och stark exportindustri, en industri som är på väg in i en snabb omställning från fossila bränslen till fossilfria energislag. Detta är positivt och innebär stora möjligheter att nå våra klimatmål.

Svensk industri är mycket energikrävande. Vår stålindustri, tillverkningsindustri och skogsindustri är alla enormt energikrävande. När man nu ställer om till fossilfri energi krävs stora satsningar både ekonomiskt och organisatoriskt. Det krävs också mycket kunskap om ny teknik.

För vår konkurrenskraft innebär det fördelar om vi kan producera varor på ett fördelaktigt sätt vad avser klimatpåverkan. Det finns en efterfrågan på varor producerade på ett klimatvänligt sätt.

All denna fantastiska utveckling som företag i Sverige nu åstadkommer kräver dock stora mängder av fossilfri energi. Vattenkraft, solkraft och vindkraft kommer inte att räcka till om vi fram till år 2045 ska klara att öka vår produktion av elenergi med 60 procent.

Produktionen av elenergi är grundläggande för att klara industrins konkurrenskraft och den svenska exporten. Dessutom är många av de nya jobben och företagssatsningarna inom mycket energikrävande sektorer, som batterifabriker och stora digitala serverhallar.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan lyder:

 

Vad gör ministern för utvecklingen av svensk exportindustri och dess möjlighet att klara konkurrensen och utvecklas utifrån svensk energiproduktion?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-03 Överlämnad: 2020-12-03 Anmäld: 2020-12-04 Sista svarsdatum: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)