Våldtäkt mot barn

Interpellation 2005/06:296 av Olsson, Rolf (v)

av Olsson, Rolf (v)

den 10 mars

Interpellation 2005/06:296 av Rolf Olsson (v) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Våldtäkt mot barn

Våren 2005 beslöts om en förbättrad sexualbrottslagstiftning på många viktiga punkter efter förhandlingar, en proposition som byggde på samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

I den nya lagen tydliggörs bland annat att begrepp som frivillighet och samtycke inte är relevanta när man pratar om barn, eftersom vuxna ofta har ett psykologiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt övertag och det därigenom blir svårt för barn att ge uttryck för sin vilja. Den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder.

Det angavs också i propositionen att det kan te sig stötande att, som i våldtäktsparagrafen, kräva våld eller tvång för att en våldtäkt mot barn ska ha begåtts. Det menades att det maktmissbruk som gärningsmannen gör sig skyldig till väger lika tungt som det våld och tvång som avses i bestämmelsen om våldtäkt. Dessa krav är för övrigt problematiska även när det gäller våldtäkter mot personer som är 15 år eller äldre @ denna fråga kan dock inte få samma lösning utan är betydligt mer svårlöst.

Alla personer som utför sexuella handlingar med någon som är under 15 år begår av ovan nämnda anledningar ett brott. Det anses som våldtäkt @ oavsett andra omständigheter.

I dagarna har två HD-domar fallit mot vuxna män som haft samlag med flickor i de nedre tonåren. Männen dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Som domar från Högsta domstolen är de nu vägledande för all annan bedömning av liknande fall.

Riksdagens beslut var emellertid att alla som genomför samlag med någon som är under 15 år ska bedömas begå en våldtäkt. Den praxis som nu satts följer därmed inte lagstiftarens intentioner. Detta är mycket problematiskt. Det skydd som var tänkt att införas för barn riskerar nu att saknas. Vi är många som är oroliga för att lagen ska urholkas, bland annat har Barnombudsmannen uttryckt farhågor.

Mina frågor till justitieministern är:

1.   Avser ministern att vidta några åtgärder när det gäller att förtydliga bestämmelserna om våldtäkt mot barn?

2.   Avser ministern att vidta åtgärder vad gäller domstolsväsendets kompetens när det gäller barn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-10 Anmäld: 2006-03-10 Besvarad: 2006-03-20 Sista svarsdatum: 2006-03-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.