Västsahara

Interpellation 2001/02:443 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 26 april

Interpellation 2001/02:443

av Anders Ygeman (s) till utrikesminister Anna Lindh om Västsahara

Sverige har länge stött rätten till självbestämmande för Västsahara. I FN och EU har Sverige arbetat för att Marockos 26 år långa ockupation ska upphöra. Det är nu elva år sedan FN etablerade sig i området för att genomföra en folkomröstning. Denna folkomröstning, som är fastlagd i FN:s fredsplan, har gång på gång skjutits upp på grund av sabotage och fördröjningar från den marockanska sidan.

Den svenska regeringen har deklarerat att vi är beredda att sända observatörer till folkomröstningen och drivit frågan i FN:s säkerhetsråd. Nu ska säkerhetsrådet ta ställning till de alternativ som Kofi Annan och det särskilda sändebudet James Baker har presenterat. James Baker pekar i sin rapport på fyra möjliga alternativ, folkomröstning, delning, tillbakadragande och "autonomi" inom Marocko. Det enda logiska valet är att säkerhetsrådet står fast vid de överenskommelser som gjorts i Houston 1997, i linje med FN:s och OAU:s fredsplan med ett fullföljande av fredsprocessen. Jag utgår ifrån att detta även är Sveriges linje i EU och i Sveriges FN-arbete.

I de av Marocko ockuperade områdena pågår i dag prospektering för utvinning av naturtillgångar. Detta trots att FN:s juridiska avdelning i januari i år slog fast att Marocko inte har någon rätt att utvinna eller upplåta utvinningsrätt till Västsaharas naturtillgångar.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

1.På vilket sätt arbetar regeringen för att säkerställa att fredsprocessen fortsätter och folkomröstningen genomförs?

2.Hur ser utrikesministern på den mineralexploatering som påbörjats på Västsahariskt område?

3.Vilka åtgärder tänker regeringen att vidta för att motverka exploateringen av Västsahara?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-26 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.