Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken

Interpellation 2011/12:193 av Ygeman, Anders (S)

av Ygeman, Anders (S)

den 12 januari

Interpellation

2011/12:193 Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken

av Anders Ygeman (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Den 19 december förra året presenterade Naturvårdsverket rapporten över utsläpp av växthusgaser i Sverige under 2010. Utsläppen ökade från 59,7 miljoner ton 2009 till 66,2 miljoner ton 2010. Det är första gången sedan 2003 som utsläppen ökar i stället för minskar. Sedan 1990 har dock utsläppen minskat med 9 procent. Det är en förbättring som bland annat beror på koldioxidskatten, som den dåvarande socialdemokratiska regeringen under ledning av Ingvar Carlsson tog initiativ till, klimatinvesteringsprogrammen och de åtgärder som lades fram 2005 för att främja personbilar som drivs på biobränsle.

Dess värre har utsläppen från transportsektorn ökat med 7,5 procent sedan 1990. Från trafiken med tunga fordon har dock utsläppen ökat med hela 45 procent sedan 1990.

Lastbilstrafiken är nödvändig för att vårt samhälle över huvud taget ska fungera. Men en sådan enorm ökning av koldioxidutsläppen från en enda typ av fordon är inte acceptabel. Det är nödvändigt med snabba och konkreta åtgärder för att fort minska utsläppen från lastbilstrafiken. De minskade utsläppen från personbilstrafiken visar att det faktiskt går att minska utsläppen.

Vi vet i dag att det finns en rad befintliga, effektiva verktyg för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken. Bland dessa kan nya bränslen, hybridteknik och längre fordonskombinationer nämnas.

För att optimera transportarbetet kan en avståndsbaserad vägslitageavgift som vi socialdemokrater föreslår i vår budgetmotion vara en lösning, likaså åtgärder som främjar kombitrafik på järnväg.

Min fråga till miljöministern är vilka konkreta åtgärder hon avser att vidta för att snabbt och effektivt minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-12 Anmäld: 2012-01-16 Sista svarsdatum: 2012-02-02 Besvarad: 2012-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.