Åtgärder för grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden

Interpellation 2008/09:219 av Högman, Berit (s)

av Högman, Berit (s)

den 17 december

Interpellation

2008/09:219 Åtgärder för grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden

av Berit Högman (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Det finns över 700 000 visstidsanställda i Sverige, varav 400 000 är kvinnor. De finns främst inom vård och omsorg, handel samt hotell- och restaurangbranschen, och många har inte under hela sitt arbetsliv haft en varaktig anställning.

En miljon människor jobbar deltid. Av dessa jobbar 220 000 högst 19 timmar i veckan. Tre fjärdedelar är kvinnor och det är inom vård och omsorg, personliga tjänster, handel och utbildning som deltidsarbete är mest utbrett.

Just dessa grupper har tagit störst skada av regeringens försämringar i arbetslöshetsförsäkringen. En visstidsanställd med mellanliggande arbetslöshetsperioder har fått sin a-kassa rejält försämrad med regeringens regler. Detsamma gäller reglerna för deltidsanställningar där a-kassan riskerar att försämras om man tar ett deltidsarbete.

Är detta regeringens arbetslinje?

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka arbetslinjen och tryggheten för dem med dålig förankring på arbetsmarknaden?

Vilket svar avser statsrådet att regeringen ska lämna till EU-kommissionen kring kommissionens ifrågasättande av de svenska reglerna för visstidsanställning i LAS?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Svar fördröjt anmält: 2009-01-15 Besvarad: 2009-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)