Biodiesel utan palmolja

Interpellation 2007/08:647 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 7 maj

Interpellation

2007/08:647 Biodiesel utan palmolja

av Ulla Andersson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

EU har satt som mål att hållbart framtagna biodrivmedel ska stå för 10 procent av transportbränslet år 2020. Frågan är hur ytterst tvivelaktiga biodrivmedel som till exempel palmolja kan undvikas i den kommande utvecklingen.

I höstas planerade Sveriges största bensinbolag, OK Q8, att introducera ett biodrivmedel huvudsakligen baserat på palmolja. Trots att bolaget hävdade att palmoljan var framtagen på ett hållbart sätt mötte lanseringen kraftiga protester från olika håll. Ett av de argument som framfördes var den så kallade förskjutningseffekten eller utträngningseffekten. Med detta menas att en ökad efterfrågan på palmolja till biodrivmedelssektorn direkt eller indirekt leder till regnskogsskövling, antingen då skogsmark tas i anspråk för att bereda nya odlingar eller då existerande åkermark används, vilket kan tvinga den tidigare jordbrukaren att flytta in i regnskogen för att där hitta ny mark.

Till slut drog OK Q8 tillbaka sin palmoljesatsning med just denna motivering: ”Det finns ändå en risk i dag att andra mindre nogräknade producenter utnyttjar situationen och avverkar regnskog för att möta en ökad efterfrågan.”

Trafikutskottet som beställde en forskningsöversikt om förnybara drivmedel kunde läsa att ”skövling av regnskog i Indonesien och Malaysia för att röja mark för palmoljeodlingar är ett tydligt exempel på hur en expansion av bioenergi inte får gå till”. Man påpekade dock att ”försök att använda palmolja i svensk biodiesel var på gång men drogs tillbaka av miljöskäl. I dag används ingen palmolja i biodiesel i Sverige.”

Miljöministern framförde också detta i Ekots lördagsintervju den 23 februari. ”Det som har nu ifrågasatts, det är ju amerikansk majsetanol, det är inte aktuellt i Sverige. Likadant palmoljan och palmoljeetanolen är ju mycket ifrågasatt med rätta. Vi har inte den heller i Sverige.”

Men palmoljediesel, som det handlar om, är fortfarande högst aktuellt inom EU, inte minst med tanke på det 10-procentsmål som satts upp till år 2020 som formligen lett till en explosion av nya plantager i Sydostasien. Ett enda företag, finska Neste Oil, har storslagna planer på detta område. Två anläggningar i Finland med en kapacitet på 170 000 ton vardera, en i Österrike med 200 000 ton och en i Singapore med 800 000 ton står snart klara. Är det palmolja som här blir den huvudsakliga råvaran är detta flera procent av den årliga globala produktionen – och detta för ett enda företag. Det går inte att utesluta att ett svenskt bolag på nytt gör ett försök att importera palmoljediesel från det finska bolaget Neste Oil i framtiden.

Ett krav för 10-procentsmålet är att produktionen av drivmedlet ska ske på ett hållbart sätt. Alltmer forskning tyder dock på att palmolja inte kan produceras hållbart i de mängder det kommer att handla om. Med anledning av att EU nu utvecklar direktivet om förnybara källor (Dok.5421/08 – KOM(2008) 19 slutlig) vill jag fråga ministern:

1. Avser ministern att inom EU verka för så strikta hållbarhetskriterier i direktivet att ovan nämnda förskjutningseffekter kan undvikas?

2. Avser ministern att verka för att direktivet utformas till ett minimidirektiv som ger EU:s medlemsländer möjlighet att ställa högre hållbarhetskriterier?

3. Avser ministern att nationellt, genom kriterier i den miljöanpassade offentliga upphandlingen, verka för att palmoljeetanolen inte kommer att köpas in av svensk offentlig förvaltning och statliga bolag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-07 Anmäld: 2008-05-07 Svar fördröjt anmält: 2008-05-19 Besvarad: 2008-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)