Den nationella infrastrukturplanen

Interpellation 2019/20:400 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den nationella planen för transportinfrastrukturen har de senaste åren uppdaterats vart fjärde år. I Trafikverkets informationsmaterial framgår också att den nationella planen uppdateras i fyraårscykler och sträcker sig över en period av tolv år. Den gällande planen omfattar perioden 2018–2029. Om fyraårscykeln skulle fortsätta borde arbetet med planen för 2022–2033 ha inletts under 2019 genom att regeringen under våren hade gett Trafikverket och de regionala planupprättarna ett direktiv om inriktningsplanering. Detta har emellertid inte skett, och nu befinner vi oss i maj 2020.

Sveriges transportinfrastruktur står inför viktiga vägval som behöver adresseras genom en infrastrukturproposition under 2020, följt av en ny nationell plan. Frågor som behöver svar är exempelvis hur regeringen ser på möjligheterna att tillföra ytterligare finansiering under perioden 2022–2029 utöver gällande plan, samt inriktningen på nyinvesteringar i järnväg.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga och en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth om när regeringen avser att ta initiativ till att uppdatera den nationella planen för transportinfrastrukturen. Svaret båda gångerna har varit att arbetet med kommande nationell infrastrukturplanering för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Det har nu gått ytterligare ett halvår sedan det senaste mycket knapphändiga svaret. Inom de närmaste åren bör fler viktiga vägval göras vad gäller stora infrastrukturinvesteringar i Sverige. Det gäller bland annat järnvägsförbindelserna Stockholm–Jönköping och Göteborg–Jönköping. Det gäller planering för en ny fast förbindelse över Öresund. Det gäller eventuell elektrifiering av vägnätet. Det gäller Östlig förbindelse i Stockholm. Det gäller också andra viktiga frågeställningar, där en transparent planeringsprocess är önskvärd och där riksdagen bör fatta beslut så snart som möjligt.

Det är otillfredsställande om regeringen bereder infrastrukturplaneringen internt i Regeringskansliet i stället för genom formella direktiv till ansvariga myndigheter. Det behövs i nuläget tydliga besked om regeringens viljeinriktning samt ett seriöst planeringsarbete inom myndigheterna med syftet att riksdagen så snart som möjligt ska kunna fatta välinformerade beslut om de viktiga infrastrukturpolitiska vägval som vårt land står inför.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

1. När avser ministern att ge besked om inriktningen för infrastrukturplaneringen?

2. Avser ministern att låta riksdagen ta ställning till infrastrukturplaneringen i form av en proposition under 2020?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-05-13 Överlämnad: 2020-05-14 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-06-01 Sista svarsdatum: 2020-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)