En folkräkning

Interpellation 2021/22:327 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Hela det svenska välfärdssystemet vilar på premissen att myndigheterna vet vem som är vem, att exempelvis folkbokföringsregistret väsentligen återspeglar verkligheten och att människor som omfattas av systemen uppger korrekta uppgifter. Det är ett system som bygger på ömsesidig tillit i samhället. Det innebär att den som har rätt till samhällets stöd får det, att bidrag inte betalas ut till dem som inte har rätt till detta och att alla former av bedrägerier aktivt motverkas. Tillit och kontroll är inte varandras motsatser, tvärtom är ett visst mått av kontroll en förutsättning för att tilliten i samhället ska upprätthållas.

Riksrevisionen publicerade en granskningsrapport år 2017, där man konstaterade att ett av problemen med folkbokföringen är minskat incitament att rapportera in korrekta uppgifter till Skatteverket, bland annat på grund av problem på bostadsmarknaden. Andra skäl till felaktigheter i folkbokföringen är flyttningar till respektive från Sverige.

Riksrevisionen konstaterar att det saknas kunskap om hur omfattande folkbokföringsfelen är. Skatteverket har uppskattat att cirka 200 000 personer är felaktigt folkbokförda i Sverige, men man medger också att det verkliga antalet kan vara mycket högre än så.

År 2021 publicerades en statlig offentlig utredning (SOU 2021:57) om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer där ett antal förslag presenteras i syfte att komma till rätta med problemen. Dessvärre föreslås inte folkräkning i denna utredning.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Avser regeringen att ta initiativ till en folkräkning så att vi åter får korrekt statistik över hur många och vilka personer som befinner sig i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-02-03 Överlämnad: 2022-02-04 Anmäld: 2022-02-15 Sista svarsdatum: 2022-02-25 Svarsdatum: 2022-03-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)