Företrädare för kommande pliktpersonal

Interpellation 2016/17:556 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Officersförbundet är facklig företrädare för Sveriges yrkesofficerare och organiserar även en del anställda soldater i Försvarsmakten.

Från och med den 1 januari 2018 har regeringen, utan föregående beslut av riksdagen, bestämt att vapenföra män och kvinnor med stöd av totalförsvarsplikt åter ska genomgå militär grundutbildning.

Innan totalförsvarsplikten gjordes vilande år 2010 fanns ett värnpliktsråd som fyllde funktionen av företrädare för pliktpersonalen. Rådet valdes av en värnpliktsriksdag med representanter från samtliga organisationsenheter i Försvarsmakten. Även på regementen och flottiljer fanns det lokalt utsedda företrädare.

Värnpliktsrådet ansvarade även för utgivning av en tidning, Värnpliktsnytt, som var en viktig källa till information när det gällde pliktpersonalens rättigheter och skyldigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att kommande värnpliktig personals rätt till inflytande tillvaratas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-01 Överlämnad: 2017-06-02 Anmäld: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-16 Sista svarsdatum: 2017-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)