Förslaget till lag om reglering av vapenmagasin

Interpellation 2019/20:242 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Regeringen proposition om reglering av vapenmagasin kommer att innebära försämringar för landets jägare, sportskyttar och samlare. I propositionen skriver regeringen följande: 

I propositionen föreslår regeringen därför en generell reglering av löstagbara vapenmagasin. Regleringen innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd ska få inneha löstagbara magasin till vapnet om magasinen är avsedda för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehavet av vapnet. I övriga fall ska särskilt tillstånd att inneha löstagbara magasin få meddelas under samma förutsättningar som enligt nuvarande lagstiftning gäller för ammunitionstillstånd. Innehav av löstagbara magasin i strid mot vapenlagens reglering ska vara straffsanktionerat. De flesta av vapenlagens övriga bestämmelser om ammunition utvidgas till att omfatta löstagbara magasin.

Propositionen har fått kritik från jägare, sportskyttar, jakt- och skytteorganisationer, poliser med flera.

När motsvarande förslag gick ut på remiss förra året möttes det också av stor kritik. 

I stort sett alla remissinstanser har sagt nej till förslaget och även Lagrådet har varit kritiskt till lagförslaget, men regeringen verkar strunta i den massiva kritiken.

Förslaget kommer dessutom att innebära nya kostnader och ett ökat arbete för polisen att handlägga, tillståndspröva och kontrollera efterlevnaden av den nya lagen hos landets jägare och sportskyttar. Detta i en tid då polisen redan har svårt att handlägga och ge vapenlicenserna i tid till landets jägare och sportskyttar.

När man lägger fram nya lagförslag som enligt regeringen ska minska gängkriminaliteten så kan man inte lägga fram sådana förslag som i stället drabbar landets lagliga jägare och sportskyttar.

Landets laglydiga jägare och sportskyttar ska inte behöva drabbas av fler försämringar, ökade kostnader, längre väntetider och ny regelbyråkrati. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vilka konsekvenser anser statsrådet att propositionen får för landets jägare och sportskyttar?
  2. Vilka konsekvenser och ökade kostnader får förslaget för Polismyndigheten för att handlägga, tillståndspröva och kontrollera landets jägares och sportskyttars magasinsinnehav och ansökningar?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-27 Överlämnad: 2019-12-29 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-16 Sista svarsdatum: 2020-01-21
Debatt (7 anföranden)