Framtiden för Svenska Filminstitutet

Interpellation 2017/18:192 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films förutsättningar.

I och med regeringens proposition Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik tillförs Svenska Filminstitutet ett ökat ansvar och ökade befogenheter. De ska vid sidan av den vanliga verksamheten också utse personer i de tre branschråden, samt för Filminstitutet ta fram de målindikatorer efter vilka den egna verksamheten ska utvärderas.

Därför är det rimligt att göra en ordentlig utvärdering av Filminstitutets framtid med hänsyn till de nya förutsättningarna som de har givits med den nya statliga filmpolitiken. Regeringen har i sin årliga skrivelse (2016:17:75) angett att man avser att inleda en uppföljande studie av tidigare utredning från Statskontoret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att agera för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform snarast bör utredas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-11-21 Överlämnad: 2017-11-21 Anmäld: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-12-05 Svarsdatum: 2018-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)