Hjälp och stöd till civila veteraner

Interpellation 2016/17:460 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Riksdagen gav i betänkande 2015/16:FöU8 regeringen till känna att regeringen bör vidta de åtgärder som krävs för att konsolidera veteranpolitiken i linje med Veteranutredningens förslag. Regeringen har därefter gett Försvarsmakten i uppdrag att upprätta ett veterancentrum inom myndigheten för att stödja skadade veteraner och deras anhöriga med viss expertis. Centrumet avses startas den 1 juli i år.

Ett annat viktigt förslag av den senaste Veteranutredningen handlade om att civila veteraner i internationell insats, som ofta utsätts för samma umbäranden som sina militära motsvarigheter, skulle få ett likvärdigt lagreglerat skydd och stöd. Sedan den senaste lagen på området trädde i kraft den 1 januari 2011 avseende militära veteraner har de civila veteranerna halkat efter. Utredningen lämnade ett fullständigt lagförslag som skulle jämställa villkoren i fråga om hjälp, stöd och erkännande för alla veteraner.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När kommer ministern och regeringen att i enlighet med riksdagens tillkännagivande vidta åtgärder för att sjukvårds-, räddnings- och polispersonal med flera får lagfästa rättigheter motsvarande det som gäller för militära veteraner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-05 Sista svarsdatum: 2017-05-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)