Jobb- och utvecklingsgarantin

Interpellation 2009/10:444 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:444 Jobb- och utvecklingsgarantin

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Allt fler långtidsarbetslösa slussas över till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 innebär att arbetsgivare får 225 kronor per dag för att ta emot en arbetslös person som ska utföra arbetsuppgifter på 40 timmar i veckan. Risken att fastna i denna åtgärd är uppenbar då aktiviteten inte medger egen tid att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Riksrevisionens rapport Jobb och utvecklingsgarantin – en garanti för jobb? understryker att fokus på kvantitet i stället för kvalitet kan få till följd att insatsernas effekter på deltagarnas sysselsättningschanser begränsas eller till och med försämras.

Dessutom har Riksrevisionen jämfört arbetsmarknadsområden hos Arbetsförmedlingen som använder respektive inte använder sig av kompletterande aktörer. Resultatet visar att arbetsmarknadsområden som använder sig av kompletterande aktörer har en lägre övergångsfrekvens till sysselsättning jämfört med arbetsmarknadsområden som inte använder sig av kompletterande aktörer.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Littorin är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder med anledning av de inlåsningseffekter Riksrevisionen pekat på i sin rapport?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-05-21 Inlämnad: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-26 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)