Konsekvenser för arbetsmiljöarbetet vid arbetsmiljöbrott

Interpellation 2009/10:440 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:440 Konsekvenser för arbetsmiljöarbetet vid arbetsmiljöbrott

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I februari 2008 stoppade fackförbundet Byggnads regionala skyddsombud arbetet vid ett hotellbygge i Örebro på grund av att de anställda utsattes för asbestexponering. Dessutom gjordes en polisanmälan av arbetsmiljöbrott med hänvisning till ”framkallande av fara samt grov fara för framtida allvarlig sjukdom”. I det aktuella fallet hade Arbetsmiljöverket beslutat om vite på 50 000 kronor för arbetsgivaren. Den här typen av brott mot arbetsmiljölagen är som tur var ganska ovanlig. Därför är det av största vikt att när en arbetsgivare begår så här grova brott måste det också få en tydlig markering och reaktion från rättssamhället. Tyvärr har detta inte skett. Polisanmälan blev liggande trots påpekande från Byggnads regionala skyddsombud. Vid flera tillfällen har jag dessutom lyft upp frågan med justitieministern eftersom signalen har varit att polisen inte prioriterar arbetsmiljöbrott. I dag när det har gått över två år sedan polisanmälan gjordes har överåklagaren i Malmö lagt ned ärendet eftersom preskriptionstiden har överträtts.

Efter den borgerliga regeringens besparingar på Arbetsmiljöverket har antalet tillsynsbesök halverats. På flera arbetsplatser, där kollektivavtal saknas och där facket inte har rätt att komma in för att göra kontroller, är risken uppenbar att arbetsmiljöarbetet inte sköts på ett tillfredsställande sätt. Arbetsmiljöverket som är den myndighet som har befogenhet att göra kontroller har i dag inte möjlighet att svara upp mot all tillsyn som skulle behövas göras.

Med bakgrund av att grova brott mot arbetsmiljölagen inte blivit föremål för rättslig prövning, och det faktum att Arbetsmiljöverket inte hinner med att göra tillsyn, så finns det all anledning att befara att det aktiva arbetsmiljöarbetet åsidosätts.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att ge Arbetsmiljöverket riktade resurser för tillsynsverksamhet?

Är arbetsmarknadsministern beredd att ta initiativ till att det aktiva arbetsmiljöarbetet ska lyftas upp som en strategisk fråga i tillväxt- och jobbpolitiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-26 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)