Levande landsbygd

Interpellation 2013/14:251 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 29 januari

Interpellation

2013/14:251 Levande landsbygd

av Raimo Pärssinen (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sverige är ett av de länder i Europa där avfolkning av landsbygden sker snabbast! Inflyttningen till städer och större tätorter sker runt om i landet. Detta påverkar många människors möjligheter till bra samhällsservice och till arbete på ett negativt sätt. Tyvärr så har regeringen misslyckats med att minska urbaniseringstakten, och vi ser inga förslag som skulle kunna bryta trenden.

Landsbygden är, lika självklart som städer, beroende av bra kommunikationer, fungerande samhällsservice och handel, bra skolor och god omsorg för våra äldre. Faktum är att ca 10 000 arbetstillfällen har försvunnit i landsbygden sedan 2006! Det berättigar frågan om vad regeringen har för ambitionsnivå för att hela landet ska leva.

Många kommuner har att hantera årligen återkommande befolkningsminskningar vilket leder till ekonomiska bekymmer med vikande skatteunderlag. Hofors kommun är ett exempel på kommuner som sliter med att kunna klara av att kunna erbjuda både god välfärd och bra serviceutbud.

Min fråga till ansvarig landsbygdsminister Eskil Erlandsson är vad regeringen avser att göra för att vända den negativa utvecklingen för landsbygden och därmed också för Hofors kommun.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2014-01-29 Inlämnad: 2014-01-29 Besvarad: 2014-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)