Mål för leveranssäkerheten

Interpellation 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Inför varje vinter sammanställer Svenska kraftnät en rapport över kraftbalansen, det vill säga hur mycket elproduktion som finns att tillgå vid den tid då elförbrukningen förväntas vara som högst.

Här har Sverige historiskt sett haft en god marginal men har gått i rasande takt från att själv kunna klara av timmarna med högst elförbrukning till att bli än mer beroende av vår omvärld och av fossil kraft, såsom kolkraft, för att klara av dessa timmar.

För en normalvinter är effektbalansen inte längre positiv utan har gått från en marginal om ca 2 600 megawatt vintern 2015/16 till ca 1 300 megawatt vintern därpå, för att under den innevarande vintern landa på ett underskott på 400 megawatt. För en tioårsvinter har värdena gått från 1 071 megawatt till –1 500. Detta innebär att Sverige blir mer beroende av import.

I närtid kommer även kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 att stängas, vilket kraftigt kommer att påverka kraftbalansen negativt och där vi även för en normalvinter kommer att ha en negativ marginal.

I den energipolitik som bedrivs för stunden och som är aviserad i energiöverenskommelsen finns det inget som på något sätt hanterar denna utveckling eller styr mot att el ska alstras när behov finns. Det är en utveckling som oroar mig och Sverigedemokraterna. Vi har därför under lång tid drivit förslag om att utreda och införa ett mål för leveranssäkerheten, vilket regeringen under den föregående mandatperioden har varit avvisande till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

  1. Är statsrådet orolig över den utveckling vi nu ser kring den svenska effektbalansen?
  2. Är statsrådet och regeringen beredda att ompröva sin uppfattning kring ett mål för leveranssäkerheten?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-28 Överlämnad: 2019-03-01 Anmäld: 2019-03-05 Svarsdatum: 2019-03-12 Sista svarsdatum: 2019-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)