Ostlänken förbi Skavsta flygplats

Interpellation 2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den 31 januari lämnade Trafikverket över sitt förslag till sträckning av Ostlänken, den nya järnvägen mellan Järna/Södertälje och Linköping, till regeringen. Efter långa förhandlingar mellan region, kommuner, Trafikverket och Sverigeförhandlingen föreslår Trafikverket, i direkt konflikt med vad både berörda kommuner och länsstyrelsen förordat, en trafiklösning där både stationer i Nyköping och på Skavsta flygplats ska allokeras till en bibana från huvudbanan.

Ostlänken som en ny stambana fyller en viktig funktion för hela Mälardalsregionen. Med snabbare förbindelser runt om i Mälardalen kan den naturliga arbetsmarknaden göras större och befintligt bostadsbestånd nyttjas effektivare runt Stockholm. Den ökade redundansen som ytterligare räls medför möjliggör också tätare trafik, såväl som ökad robusthet i järnvägsnätet och därmed större pålitlighet för såväl tågpassagerare som gods. Både denna och föregående regering har ställt sig bakom projektet.

Det förslag Trafikverket nu har lagt fram innebär onödigt stora ingrepp i miljö och stadsplanering när en bibana ska dras i en sådan sträckning att både Nyköping och Skavsta flygplats ska kunna placeras på den. Förslaget visar dock främst på bristen på nationell planering i projektet.

Skavsta flygplats är i dag Sveriges tredje största flygplats för utrikesflyg och har kapacitet att fylla ett ännu större behov i Mälardalsregionen. För att möjliggöra det krävs dock en samordning av trafikslagen. Med nya Ostlänken blir det möjligt att binda ihop tåg med flyg på Skavsta och göra det tillgängligt för resenärer såväl söderifrån som från Stockholm och övriga Mälardalen. Med flygplatsen placerad på en bibana för regionaltåg minskar sammanbindningen av transportslagen.

Frågan om stationslägen och sträckning ligger nu på regeringens bord. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet och regeringen att hörsamma Trafikverkets önskemål och missa möjligheten att bygga samman trafikslagen, eller tänker regeringen även lyssna in den kritik som har riktats mot förslaget från bland annat Nyköpings kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands län?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-22 Överlämnad: 2018-02-22 Anmäld: 2018-02-27 Sista svarsdatum: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)