Regional fördelning

Interpellation 2007/08:506 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 13 mars

Interpellation

2007/08:506 Regional fördelning

av Ulla Andersson (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

De ekonomiska beslut som fattats hittills under den här mandatperioden har fått tydligt skilda konsekvenser i olika delar av landet. De ojämlika villkor länen har att hantera förstärks kraftigt av regeringens politik.

Det är det resultat som framkommer i svaret på en fråga som Vänsterpartiet ställt till riksdagens utredningstjänst. Vi bad dem räkna på hur regeringens ekonomiska politik slår mot hushåll i olika län. Framför allt är det skattesänkningarna som får genomslag men även försämringarna i trygghetssystemen är med i analysen.

Stockholms län avtecknar sig tydligt, eftersom det är det län som har den högsta andelen höginkomsttagare. Den genomsnittliga invånaren där får till exempel 4 800 kronor mer i plånboken än en från Gävleborg.

Regeringen säger sig vara medveten om att de regionala skillnaderna behöver minskas om människor ska ha möjlighet till likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet man bor. Ändå har den förda politiken gett sådana här resultat – och skillnaderna kommer av allt att döma att fortsätta öka.

Jag vill fråga ansvarigt statsråd:

1. Avser statsrådet att ta initiativ till att utvärdera den ekonomiska politiken ur ett regionalt perspektiv?

2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska de regionala skillnaderna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-03-13 Anmäld: 2008-03-13 Svar fördröjt anmält: 2008-04-02 Besvarad: 2008-05-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)