Stockholms flygplatssituation

Interpellation 2004/05:327 av Hamilton, Björn (m)

av Hamilton, Björn (m)

den 25 januari

Interpellation 2004/05:327

av Björn Hamilton (m) till statsrådet Ulrica Messing om Stockholms flygplatssituation

I dagsläget håller Stockholms flygplatser på att försvinna en efter en. Tullinge är nedlagt och beslut om Brommas nedläggning har tagits. Sedan Göran Persson pekade ut Tullinge som ett lämpligt bostadsområde är alternativen för småflyget i stort sett obefintliga inom den södra Stockholmsregionen.

Anledningarna till behovet av en mindre flygplats i Stockholmsområdet är många:

Allmänflygets betydelse för utveckling av affärsverksamhet i Norden och Baltikum är en faktor av ständigt ökande betydelse. Möjligheten för Stockholm att bli ett ekonomiskt nav inom denna del av EU försämras väsentligt utan en infrastruktur för allmänflyget. Vidare innebär den föreslagna flygplatsavvecklingen klara försämringar för skolflyget. Såväl linje- som charterflyget försörjs av piloter från allmänflyget. Även ur flygsäkerhetssynpunkt är det viktigt att allmänflyget har tillgång till flygplatser inom rimligt reseavstånd. Ännu värre är också att det, just ur säkerhetssynpunkt, är direkt olämpligt att på storflygplatser som Arlanda och det snabbväxande Skavsta blanda reguljärtrafiken med det ofta långsammare allmänflyget. Ytterligare en viktig aspekt är det faktum att Stockholm blir än mer otillgängligt, inte minst i förhållande till andra europeiska huvudstäder.

Bromma flygplats drivs under ett avtal med Stockholms stad som löper ut 2011. Eftersom alla planer på en ny flygplats söder om Stockholm är nedlagda kommer Bromma att behövas som citynära andra flygplats i Stockholmsområdet även efter år 2011. Bromma tar hand om lättare reguljärt flyg och allmänflyget, det vill säga taxiflyg och företagsflyg. Även statens behov av icke-reguljärt flyg tillgodoses på Bromma. Dessutom har flygverksamheten på Bromma bidragit till konkurrens och att priserna har pressats markant till nytta för flygresenärer.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag fråga vad Ulrica Messing avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att allmänflyget har tillgång till flygplatser i Stockholmsområdet i framtiden.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-25 Anmäld: 2005-01-25 Besvarad: 2005-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)