Svensk konkurrenskraft

Interpellation 2017/18:355 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Som ett litet exportberoende land är det avgörande för svenskt välstånd att näringslivet har konkurrenskraftiga villkor. Under den snart gångna mandatperioden har dock regeringen inte genomfört några reformer för att förbättra företags förutsättningar att bedriva näringsverksamhet. Tvärtom har reglerna skärpts, skatter höjts och villkoren försämrats. Inte minst har regeringens många förslag som man sedan backat ur resulterat i att tilltron till regelverkens kontinuitet och förutsägbarhet har kommit i gungning. Detta hämmar investeringsviljan.

Under en seminariedag om skatter som skatteutskottet arrangerade den 1 februari fick statssekreterare Leif Jacobsson (S) frågan om vilka frågor regeringen ser som de viktigaste förändringar som behövs för att stärka svensk konkurrenskraft. Svaret frågeställaren fick kan sammanfattas med följande kommentar: "Regeringen lägger mer energi på att ha stabilitet och ordning och reda i världen". Bortsett från att regeringen i ett litet land som Sverige har begränsat inflytande över världspolitiken är citatet talande för hur regeringen helt saknar visioner och förslag för att stärka svensk konkurrenskraft. Samtidigt ser vi hur flera länder i vår närhet sänker skatter och förbättrar villkoren för att bedriva företagande.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Vilka åtgärder anser ministern att regeringen har vidtagit under mandatperioden för att förbättra konkurrenskraften och skattevillkoren för svenskt näringsliv?
  2. Saknar regeringen förslag för framtiden på hur konkurrenskraften och skattevillkoren för svenskt näringsliv kan bli mer förmånliga?
  3. Anser ministern inte att skattevillkoren för svenskt näringsliv påverkar svensk konkurrenskraft?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-02-02 Överlämnad: 2018-02-05 Anmäld: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-16 Sista svarsdatum: 2018-02-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)