Utrikes födda kvinnors etablering

Interpellation 2021/22:446 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har under lång tid haft en hög invandring till landet. För att detta ska fungera på ett bra sätt ställs höga krav på samhällets olika delar. De invandrare som bedöms ha skäl att stanna i landet ska introduceras och tillförskaffa sig kunskap om hur vårt land fungerar för att integrationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Efter decennier av stort mottagande ökar problematiken med individer som står långt ifrån både arbetsmarknaden och samhället i stort. Parallella samhällsstrukturer med främmande, medeltida och kvinnofientliga värderingar har växt fram, och kraven på anpassning till vårt samhälle har lyst med sin frånvaro.

Utrikes födda kvinnor står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Projekt som genomförts för att nå isolerade kvinnor visar att invandrade kvinnor kan ha bott i Sverige i 15 år och tillgodogjort sig alla godkända timmar på sfi (svenska för invandrare) utan att ens kunna hjälplig svenska. Insamlingen av material till en nyligen publicerad rapport, Nyanlända kvinnors etablering, visar på att etableringsprogrammet för en kvinna kan pågå under avsevärt längre tid än den godkända ramtiden, eftersom kvinnorna i många fall tar paus för barnafödande.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Tänker statsrådet ta några initiativ utifrån rapporten om nyanlända kvinnors etablering? 
  2. Har statsrådet haft kännedom om att utrikes födda kvinnor efter lång tid i Sverige fortfarande inte är integrerade?
  3. Hur avser statsrådet att agera för att utrikes födda kvinnor snabbare ska bli anställbara? 
  4. Tänker statsrådet ta några initiativ för att invandrade kvinnor lättare ska bli en del av vårt svenska samhälle och västerländska värderingar?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-07 Överlämnad: 2022-04-08 Anmäld: 2022-04-13 Svarsdatum: 2022-04-29 Sista svarsdatum: 2022-04-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)